55501. lajstromszámú szabadalom • Újítás forgó és kicserélhető tölténytárral bíró lőfegyverekhez

Mearlelen* 1912. évi március hó MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI 55501. szám. XIX/a. OSZTÁLY jyUv Újítás forgó és kicserélhető tölténytárral biró lőfegyvereken. FEJÉR GYULA ZENÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 február hó 22-ike. Jelen találmány tárgya újítás az 50373. lajstromszámú szabadalomban védett forgó és kicserélhető tölténytárral biró lőfegyve­reken. Ezen lőfegyvereknél tudvalevőleg a (b) fegyvercső a forgó (k) töltényhenger ten­gelyével együtt csukló körül leforgatható és az (i) tölténytár új, ki nem lőtt tölté­nyekkel telt tölténytárral cserélhető ki. Ezen berendezés hátránya az volt, hogy a töltények az (i) tölténytárból könnyen ki­estek, hogy továbbá, ha a fegyvercső át­melegedett, úgy a tölténytár nem volt ki­cserélhető, mivel a csövet megfogni nem lehetett. Jelen találmány célja ezen hátrányokat kiküszöbölni. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a lőfegyvert a tölténytár kicse­rélésére alkalmas szétnyitott állapotban, ol­dalnézetben, 2. ábra a tölténytár oldalnézetét, rész­beni hosszmetszetét, 3. ábra a töltények kihullását megaka­dályozó lemez fölülnézetét, 4. ábra végül a tölténytár távlati képét mutatja. Az (i) tölténytár (4) födőlemezzel van fölszerelve, melynek ugyanannyi (5) nyílása van, mint ahány töltény a tölténytárba belefér. Ezen (5) nyílások CBak akkorák, hogy a töltény elsütése éppen eszközölhető legyen, de a töltények kihullása megaka-i dályoztassék. A (4) lemez oldhatóan van az (i) tölténytárra erősítve; e célból a le­mez kerületén néhány (6) nyúlvánnyal bír, melyek (7) orrban végződnek. A tölténytár pedig megfelelően (8) bevágásokkal bír, me­lyek a (7) orrok számára bemélyedések­kel bírnak. Az (i) tölténytár egyes (g) furatai a töl­tényhüvely pereme számára (9) kiszélese­déssel bírnak azon célból, hogy mindenféle peremű töltényhez egyaránt alkalmazható legyen. Ezen berendezés működése az eddigiek alapján világos. A (7) orrok kifeszítése által (4) lemezt az (i) tölténytárról levesszük és az egyes töltényeket a (g) furatokba he­lyezzük olyképen, hogy a töltényhüvelyek peremei a (9) kiszélesedésbe jussanak, azután pedig a (4) lemezt az (i) tölténytárra egy­szerű reányomással reáerősítjük, miáltal a töltények kihullás ellen biztosítva vannak. Azon célból, hogy számos egymásutáni lövés után a fegyvert újratöltés céljából szét lehessen nyitni a (b) fegyvercső sza-

Next

/
Thumbnails
Contents