55490. lajstromszámú szabadalom • Berendezés meleg koksz lehűtésére és szállítására

"J i' Megjelent 1913. évi március lió 9-én. MAGY. * SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55490. szám. II/a. OSZTÁLY. Berendezés meleg koksz lehűtésére és szállítására. ADOLF BLEICHERT & C° CÉG LEIPZIG-GOHLISBAN. Pótszabadalom a 42111. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1911 február hó 9-ike. Elsőbbsége 1910 február hó 12-ike. c • A 42111. számú törzsszabadalomban vé­dett berendezésnél retortás kemencék ese­tére elektromos üzemű függő vasutakat ajánlottunk, melyek azonban, nagy kamar rájú kokszkemencéknél a célnak nem fe­lelnek meg. Ugyanis az ily kemencéknél az egyszerre kivetett nagy kjokszmennyiség miatt a kokszot befogadó edényeknek meg­lehetős nagyoknak kell lenni, tehát azok súlya is akkora, hogy a pálya szerelésére szolgáló épület eme súlyt el nem bírná, ezenkívül pedig a súly nagymérvű növe­kedése az egyes üzemi műveletek, mint az emelés, sülyesztés és továbbítás elvégzé­sére különösen erős motorokat követel meg. Ezenkívül sok esetben a kemencék előtt a helyi viszonyok Siem olyanok, hogy függővasutakat alkalmazni lehetne. Figye­lembe veendő továbbá az is, hogy a nagy tömegek, melyeket a kemencéből kidön­tünk, a léhűtő tartályban lévő vizet kiszo­rítják, ezenkívül pedig lehűtésükre is sok időt igényelnek. Találmányunk tárgya oly berendezés nagy kamarájú és kokszkemencékben éget­tett meleg koksz lehűtésére és szállítására, melynél a szállító és léhűtő edényt nem az egyes kemenoekamarák előtt sülyesztjük az edénytől függetlenül erre a helyre szállí­tott víztartályba, illetve emeljük ki ebből, hanem ezt a műveletet a kemencéken kívül egy bizonyos meghatározott ponton végez­zük el és a kemencék előtt a két tartályt egyidejűleg mozgatjuk el. A találmány tárgyát képező berendezés egy foganatosítási alakja példaképen a csa­tolt rajzon látható. Eme rajz szerint a kemenoetelep előtt a sineken mozgó és tetszőleges m|ódon beren­dezhető (a) víztartály van elhelyezve^ a kemencéből jövő tömegek fölfogására és szállítására- pedig egy áttört falú (b) edény szolgál, melynek mozgatását legcélszerűb­ben egy, az edényhez kapcsolt és tetszőle­ges módon hajtott végtelen (c) kötél, lánc vagy hasonló tag végzi. A kemencetelepen kívül egy bizonyos ponton ez a (c) mozgató tag alkalmas módon a ledöntő helyhez van terelve, ugyanezen a helyen pedig a szál­lító edény részére is külön vezetősínek atib. vannak alkalmazva, mely ha szükséges, a kemencék előtt is alkalmazható vezető^ pálya gyanánt. A berendezés üzeme a következő: Az (a) víztartály és az ebben elhelyezett

Next

/
Thumbnails
Contents