55484. lajstromszámú szabadalom • Golyóálló merev páncél

Megjelent 1912. évi március hé 9-én. MAGY ^ KIR. SZABADALMI WGffl HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55484. szám. XIX/o. OSZTÁLY. Golyóálló, merev páncél. SCHAUMANN OSKAR TÖRVÉNYSZÉKI TüLLNOK STEGLITZBEN. A bejelentés napja 1909 november hó 26-ika. A jelen találmány tárgya egy falat képező golyóálló páncél, melynek anyaga a löve­dék lecsapódási oldalától számítva a másik oldal felé fokozatosan kisebb fajsúlyú le­mezekből áll úgy, hogy a falnak a tulaj­donképeni páncélt alkotó legfölsőbb rétege aránylag erős és csekély súlyú alátéttel bír, miáltal a páncél súlya tetemesen csökken. A jelen találmány tárgyának egy külö­nösen célszerű foganatosítási alakjánál a páncél rétegesen egymás fölé helyezett le­mezekből áll, mely rétegek a lövedék le­csapódási oldalától számítva befelé kisebb fajsúlyúak, ahol is egy további célszerű foganatosítási alaknál valamennyi lemez s^ögecseknek és csavaroknak megfelelő elrendezése által akként egyesíttetik, hogy abszolút merev testet kapunk. Hogy a jelen találmány szerint lövedékek bevágódása és átütése ellen is teljes védelmet kapjunk, a páncélon még egy nagyon kemény, vé­kony lemezt is rendezhetünk el, melyen a lövedék csúcsa lecsapódásnál szétforgácso­lódik úgy, hogy ezen nagykeménységű, vé­kony lemezen való áthatolás után már csak tompa lövedék gyanánt hat a tulaj­donképeni páncélra, minek folytán csak csekély nyomot hagyva maga után, tartóz­tatik föl a jelen találmány szerinti páncéí alkalmazásánál. Emellett a jelen találmánynak igen cél­szerű foganatosítási alakjánál a nagykemény­ségű rétegnek a páncélon nyugvó fölülete kisebb keménységű, mint az a fölület, me­lyet a lövedék ér, miáltal a védőlemeznek a lövedék behatása alatt történő megrepe­dését elkerüljük, ami egyébként könnyen megtörténhetnék, mert igen kemény leme­zek tudvalévőleg az ütés hatása alattköny­nyen repedeznek. A jelen találmány tárgyának egy to­vábbi, igen célszerű foganatosítási alakjá­nál a páncél és a védőlemez közé egy pu­hább anyagból, pl. alumíniumból, selyemből,, azbesztből álló réteget rakunk be, miáltal a páncélt érő lövedéknek nyomó hatása tompíttatik és a páncél még ellenállóbbá válik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a páncél összeállítását láttatja. A 2. ábra védőburokkal ellátott páncél­lemeznek harántmetszete. A 3. ábra a tulajdonképeni páncél legföls6 lemezének harántmetszetét tünteti föl, mely

Next

/
Thumbnails
Contents