55445. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetszőleges testeknek hydraulikus anyagokból való előállítására

Megjelent 1912. évi február hó 29-én. '" ' ~ • — — " ••• -MAGY. ^ KIR SZABADALMI f Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55445. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás tetszőleges testeknek hydraulikus anyagokból való előállítására. FLEISCHMAN JAKAB VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 janias hó 13-ika. A hidraulikus anyagból, pl. cementből előállított, csekély vastagsággal biró tes­tek, különösen az ily lemezek vagy vékony­fali üreges testek nem bírnak a kellő szi­lárdsággal, amiért is azokat fémbetétekkel szckás merevíteni, ami tudvalevőleg úgy történik, hogy előbb egy, az előállítandó test alaikjának megfelelő fémvázat készí­tenek, ill. egy fémráesozatot rónak össze és erre viszik rá a hidraulikus anyagot. Az ily fémvázaknak, ill. rácsozatoknak alkalmazása azonban bonyodalmassá teszi az eljárást, amennyiben azokat igen gon­dosan kell szerkeszteni és föltétlenül ügyelni kell arra is, hogy az ily betétek pontosan a kellő övekben feküdjenek. A jelen találmány tárgya már most el­járás csekély vastagsággal biró testeknek, különösen építkezési lemezeknek és vékony­falú üreges testeknek, hidraulikus anya­gokból való előállítására, melynél a fémbe­téteknek alkalmazása az előbb említett hátrányok beszüntetésével van lehetővé téve. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a hidraulikus anyagba vékony és rövid fémszálakat keverünk be és az ekké­pen képezett képlékeny masszát tetszőle- | ges alakú testekké formáljuk. | A hidraulikus anyag lekötése után ezen | fémszálak a kész testben egy fémes ere­zetet alkotnak, melynek szálai a tér összes irányaiban lévén elhelyezve az illető test­nek szilárdságát sokkal hathatósabban fo­kozzák, mint az övezetek szerint szabályo­san elhelyezett fémbetétek. Az illetfcö szá­lak ugyanis nemcsak a kritikus pontokban föllépő húzási feszültségeket veszik föl, hanem az egész anyagréteignek strukturár lis szilárdságát növelik. A találmány tárgyát képező eljárást, mely az imént említett előnyön kívül, még rendkívüli egyszerűsége által tűnik ki, a gyakorlatban sokféleképen foganatosíthat­juk. Célszerű azonban akként eljárni, hogy a hidraulikus anyagra, ennek folytonos ke­verése közben, egy szitán át vékony és rö­vid, akár egyenes, akár egyszeresen vagy többszörösen meghajlított fémszálakat szó­runk és ezien műveletet addig folytatjuk, míg a hidraulikus anyag a kellő mennyi­ségű fémszállal egyenletesen összekeverv3 nincsen, mimek megtörténtével az ekként kapott masszát tetszőleges módon a kívánt testekké formáljuk. SZABADALMI IGÉNYEK. I I 1. Eljárás tetszőleges testeknek hidrául-I kus anyagból valói előállítására, jelit:-

Next

/
Thumbnails
Contents