55404. lajstromszámú szabadalom • Adagolókészülék tüzelések,különösen kazántüzelések számára

Megjelent 19 12. évi február hó 27-én. MAGY. ggjs KIR. SZABADALMI jf ig HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55404. szám. II/C. OSZTÁLY. Adagolókészülék tüzelések, különösen kazántüzelések számára. HANNA ARMSTRONG MARTHA MAGÁNZÓNÓ ÉS JOHNSON PARKER CLYDE ÜGYVIVŐ CINCINNATIBAN. A bejelentés napja 1911 janaár hó 14 ike. A találmány tárgya adagolókészülék tüze- | lések, különösen kazántüzelések számára, . amelyet lényegében a következő szerkeze- j tek jellemeznek: Egy szerkezet nagyobb és kisebb tüzelőanyagdarabok egyenletes el­osztására, egy a kezelőszemély ellenőrzése alatt álló és a kezelőszemély által tetszőle­.gesen beállítható szerkezet a tüzelőanyag­elosztás szabályozására, amely lehetővé teszi tüzelőanyagot az önműködő adagolás föntartása mellett a tüzelőtér tetszőleges helyéhez vezetni, továbbá egy szerkezet, amely lehetővé teszi az önműködő adagoló­készülék összes részeinek a legrövidebb idő alatt való eltávolítását, olykép, hogy az ön­működő adagolás helyébe a kézzel való adagolás léphet. A mellékelt rajzon az említett szerkeze­tekkel fölszerelt önműködő adagolókészülék van föltüntetve, és pedig az 1. ábra egy mozdonykazánon elrendezett teljes adagolókészüléknek részben metszett oldalnézete, a 2. ábra a táptölcsér keretének nézete, a 3. ábra a fűtőajtóról eltávolított tüzelő­anyaghozzávezetőeső nézete, a 4. ábra a tüzelőanyaghozzávezetésnek a tüzelőajtóhoz való hozzákapcsolására szol­gáló szerkezet nézete, az | 5. ábra az egész adagolókészülék perspek­, tivikus nézete, belülről nézve, a j 6. ábra az adagolókészülék fölső részének nézete a táptölcsér és a tüzelőanyagbeve­zetőcső eltávolítása után, a 7. ábra a készülék nézete a táptölcsér és a tüzelőanyaghozzávezetés eltávolítása után a kézi üzemre kész helyzetben, a 8. ábra a bevezetési irány beállítására szolgáló szerkezet hátsó nézete, a 9. ábra annak fölülnézete, a > 10. ábra oldalnézete, a 11. ábra a 9. ábra 11—11 vonala mentén vett metszete, a 12. ábra a fúvótok fölülnézete, a 18. ábra annak alulnézete, a 14. ábra elölnézete, a 15. ábra pedig a 13. ábra lö—15 vonala mentén vett metszete. (1) a mozdony tűzszekrényének mellső fala, (2) tüzelőajtókeret, (3) a tüzelőajtó, (4) az adagolókészülék kerete (7. ábra). (5) egy ezen kereten elrendezett erőgép, amelynek tengelye egy fogaskereket hordoz, mely a (10) tápcsiga tengelyén ülő fogaskerékbe kapaszkodik. A tápcsiga és annak tengelye külön (11) keretben vannak elrendezve, amely a (4) főkerettel könnyen oldhatóan van összekötve, emellett a (12) táptölcsért

Next

/
Thumbnails
Contents