55389. lajstromszámú szabadalom • Palackzár és készülék ennek palackba való beszerelésére

Megjelent 1912. évi február hó 22-én. iMAGY. KIR SZABADALMI gjj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55389. szám. XVHl cl. OSZTÁLY­Palackzár és készülék ennek a palackba való beszerelésére. TARJÁN ÖDÖN OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK ÉS KAUDERS ÁRPÁD MŰVEZETŐ LOSONCZON. A bejelentés napja 1911 janoár hó 5-ike. Azoknál a palackzáraknál, melyeknél a záró eleme egy kerek lemez, ez utóbbit rendesen az tartja meg záró helyzetében, hogy a lemez kerületén egy, annak síkjára merőleges, körülfutó karima van kiképezve, ez utóbbiból pedig köröskörül egy borda van kisajtolva, mely a palacknyak belső oldalán kiképezett horonyba illeszkedik. Az ily palackzárak azzal a hátránnyal bírnak, hogy egyrészt az említett bordának a záró lemez beszerelése közben eszköz­lendő kisajtolásához; bonyodalmas szerke­zetű készülék szükségeltetik, másrészt pe­dig ezen bordának kiszögelési mértéke és így annak rögzítő hatása igen csekély, mi­vel a vékony záró lemeznek karimájából a lemez vékonysága folytán nem lehet ele­gendő mértékben kiszögelő bordát kisaj­tolni. A jelen találmány tárgya már most oly palackzár, melynek záró eleme szintén egy kerek lemez, mely azonban nem bír sem ka­rimával, sem bordával, hanem közvetlenül kerületének élével illeszkedik a palacknyak hornyába, még pedig annyira, amennyire az a lemeznek teljesen biztos rögzítéséhez szükséges. Ezáltal maga a záró elem, annak előállítása és annak a palackba való besze­relése, a karima és a borda kiképzésének elkerülése folytán, sokkal egyszerűbbé vá­lik, míg maga a zárás sokkal biztosabb, amennyiben az említett lemez élének a ho­ronyba való benyúlási mélysége nincs — mint az említett bordának kiszögelési mér­téke — korlátozva. Hogy azonban a lemez élét a palacknyak hornyába beilleszthessük, ahhoz természe­tesen szükséges, hogy az illető lemez, a palacknyakba való beillesztés közben, ki­sebb kerülettel bírjon, mint a horonnyal való kapcsolódás állapotában, amit a jelen találmány szerint azáltal valósítunk meg, hogy a lemezt domborúan, vagyis süveg alakjában képezzük ki és azt csak a pa­lacknyakba való beillesztése után lapítjuk sík lemezzé, amikor isi a lemez mintegy szétterpeszkedik és élével a palacknyak hornyába hatol. A mellékelt rajzban a találmány tárgya •egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a palackzárat a palackba való beszerelés közben láttatja* amikor is ezen ábrában az ezen beszereléshez alkalmazott készülék is föl van tüntetve, még pedig oly

Next

/
Thumbnails
Contents