55359. lajstromszámú szabadalom • Csoportbélyegző tartó

Megjelent 1912. évi február lió 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS » 55859. szám. IX/R/b. OSZTÁLY. Csoportbélyegzőtartó. WELTKUGEL ANGÉLA MAGÁNZÓNŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 június hó 28-ika. Jelen találmány tárgya f jstékpárnára I alkalmazott tábla, amelyen tetszés szerinti mennyiségű bélyegzőt rögzíthetünk meg. Lényege az, hogy a festékpárnára erősít­hető tartón a bélyegzők spirálrugók segé- í lyével vannak megerősítve, oly célból, hogy a bélyegzők könnyen a f-jstékpárnához vi­hetők legyenek és eleresztésük után régi helyzetükbe visszatérjenek. Ezen elrendezés előnye abban áll, hogy elkerülhetjük a sok bélyegző keresgetését, amivel oly irodákban, ahol sok bélyegző szükségeltetik, nagyon sok időt takarítha­tunk meg. ! A mellékelt rajzon ezen találmány kivi­teli alakja van föltűntetvj. Az (A) festékpárnára (B) táblát erősí­tünk. E táblán tetszés szerinti számban, aszerint, ahány bélyegzőt kívánunk rásze- | relni, (C) lapokat ragasztunk föl. Ezen la- | pok alatt (D) acélsodrony (spirál-) rugók ! I vannak alkalmazva, amelynek szabályoz­ható függő végére a bélyegzőt erősítjük. A lapokra (C) és (E) a könnyű áttekint­hetés céljából az acélsodronyrúgőn (D) i függő bélyegző lenyomatát alkalmazzuk. A bélyegzőt a következő módon hasz­náljuk: A rugalmas acélsodronyrúgon függő bé­lyegzőt a rúgóval együtt a festékpárnára húzzuk és onnét a megfelelő helyre ütjük. Használat után a bélyegző eredeti helyze­tébe ugrik vissza. SZABADALMI IGÉNY. Csoportbélyegzőtartó, jellemezve egy fes­tékpárnára erősített tábla által, melyre a bélyegzők acélsodronyrugók segítsé-I gével vannak fölfüggesztve és melytar­| tón a bélyegzőket jolaő lapok vannak ! fölerősítve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents