55350. lajstromszámú szabadalom • Berendezés malátakávénak folytonos üzemben való előállítására

Megjelent 1912 évi febrnár hó 31-én. MAGY. KIR SZABADALMI jHh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55850. szám. IV/e. OSZTÁLY. Berendezés malátakávénak folytonos üzemben való előállítására. GAEBEL 0TT0 GYÁRIGAZGATÓ BRESLÁUBAN. A bejelentés napja 1911 március hó 8-ika. A malátakávé előállítására újabb időben majdnem kizárólag zöldmalátát használnak kiindulási anyag gyanánt. Az előállítás három munkaszakaszra oszlik, úgymint a cukrosításra, szárításra és pörkölésre. Eddig mind a három műveletet egyetlen egy ké­szülékben és pedig egy golyó- vagy henger­alakú dobban végezték, amely a babkávé pörkölésére használt készülékhez volt ha­sonló. A dobot nagyságának megfelelő mennyiségű zöldmalátával töltötték meg és lehetőleg szorosan elzárták. A zöldmaláta cukrosításához szükséges meleget az állan­dóan hajtott készülékek köpenyének fűtése által fejlesztették. A cukrosítási folyamat befejeztével a szárítás vette kezdetét, amelyet a melegnek bőséges hozzávezetésével és a készüléknek egy szívókészülékhez való kapcsolásával támogattak. A szárítás befejeztével a hő­mérsékletet a kívánt pörkölési hőfokig emelték. Ha a készülék tartalma a kívánt mértékben megpörkölődött, akkor az egy­szerre hirtelen hűtőszitákra ürítették. A malátakávénak mázzal való bevonását részben már a pörkölő készükben való pörkölés, rész­ben pedig a lehűtés után végezték külön mázo­sító golyókban vagy dobokban. A készüléke­ket az egész cukrosítási, szárítási és pörkö­lési folyamat alatt állandóan forgásban tar­tották. A három első művelet tehát közvet­lenül egymás után következett és az anyag kezdettől végig ugyanazon készülékben maradt. Ezen, a kávépörkölést utánzó módszernek a következő hátrányai vannak: 1. A pörkölő készülékek, alakjuk követ­keztében (golyó- vagy hengeralak), tartal­mukhoz viszonyítva igen csekély fűtőfölü­lettel bírnak, amellett pedig a fütőgázok is igen csekély utat tesznek meg, minek következtében a hő kihasználása nagyon tökéletlen. 2. A készülékek csak korlátolt nagyság­ban készíthetők, mivel a nagyság növeke­désével a tartalom és fűtőfölület közötti kedvezőtlen viszony még inkább növekedik és a tartalom jó összekeverődésének lehető­sége csökken. 3. A szükséges melegnek a pörkölendő anyaghoz való vezetése céljából a fűtőfölület gyanánt szolgáló bádogköpenyt erősen föl kell hevíteni, ami a kezelőszemélyzet leg­nagyobb figyelme mellett is könnyen túl­pörkölésre, ill. a pörkölendő anyag elégeté­sére adhat alkalmat. 4. A készülékek a pörkölendő anyagnak a köpenyfölületek szükséges fölhevítésével

Next

/
Thumbnails
Contents