55317. lajstromszámú szabadalom • Számológép, különösen szorzáshoz

Megjelent 1918. évi február hó 15-én. MAGY. GFEJ KIR SZABADALMI jgra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55317. szám. V I I/C. OSZTÁLY­Számológép különösen szorzáshoz. RAUCHWETTER FRANZ MÉRNÖK FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 2-ika. Jelen találmány oly számológépekre vo- | natkozik, melyek a szorzatokat nem egy­másután védett összeadások útján képezik, hanem közvetlenül a végeredményt adják meg. A találmány abban áll, hogy ismert mó­don beállítható emelők segélyével két egy­számjegyű szám sorozatával arányosan el­mozgatott hajtó elem elmozgását vagy elforgását külön hajtómű tizes és egyes egységekben fölveszi és tizes és egyes szám­kerékre elkülönítve átviszi. J Több ily hajtóelemnek és az ezekhez tartozó számolóműveknek egymás mellett való fölépítése és az egyes számlálóművek között alkalmazott tizes átkapcsolások el­rendezése által oly számlálógépet szerkesz­tünk, mely összetett számok közvetlen szor­zására alkalmas. Hogy a számológépet rendszeresen is­mertessük, először az említett elv szerint szerkesztett egyszámjegyű gépet sémás áb­rákkal kapcsolatban irunk le. A mellékelt rajzokon az 1. és la. ábra hajtóelemnek ismert elv alapján a beállítandó számjegyek szorza­tával arányos úttal való elmozgatását, il­letve elforgatását sémásan tünteti föl. A 2. ábra oly (fogasrúd által képezett) hajtóelem sémáját mutatja, melynek beál­lítása az 1. ábrán föltüntetett elv szerint két billentyű segélyével eszkölhető. A 3. ábra az elmozgatott fogasrúd tizes egységeinek fölvételére való hajtómű sé­mája; a 4. ábra az egyes egységeket fölvevő hajtómű sémája. Az 5. ábra a közös tengelyen elrendezett, a 3. és 4. ábra elve szerint szerkesztett hajtómű foganatosítási alakjának metszete, a i 6. ábra pedig nézete. A 7. és 8. ábra a 3. és 4. ábrán látható hajtóművek beállításának a tizes és egyes számlálómúvekre való átvitelét, sémásan mu­tatják. A 9—13. ábrák az átviteli műnek a szorzó billentyűk útján a számláló művekre való beállítását öt különböző helyzetben tüntetik föl, azonban itt az egyes és tizes szekto­rok, valamint az azokhoz tartozó átviteli kerekek nem egymás mellett, hanem közös tengelyen vannak elrendezve. Az 1., illetve az la. ábra szerint az (a) abscissa 9 részre, az (o) ordináta pedig 10 részre van osztva. Ha az ordináta o-pont­jából az abscissa 9. osztáspontjához (r9) • radiusvektort vonunk és az ordinátának 4. osztáspontján á{» az abscissával párhuzamos

Next

/
Thumbnails
Contents