55311. lajstromszámú szabadalom • Szövetkefélőgép

|Wjpp»P Megjelent 19155. évi február I16 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL # * # SZABADALMI LEIRAS 55B11. szám. XIV/c. OSZTÁLY. Szövetkefélő gép. MEISTER ALFRÉD KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 január hó 4-ike. A találmánv tárgya posztók és egyéb szöveteknek kefélésére szolgáló gép, mely­nél a kefélést kefehengerekre erősített ke­fék idézik elő, miközben a kefehengerek a szövetre szabályozható nyomást gyakorolnak b így a szövetet széleinél fogva kifeszítve tartják. A tapasztalat szerint az eddigi ke­félőgépeknél, hol a kefecsomók a kefehen­ger fölületére merőlegesen voltak elrendezve, a szövet középső részén gyorsabban követte a kefehengerek előremozgását, mint a szé­lein, minélfogva a szövet nem volt egyen­letesen sima, hanem a közepén kissé föl­hajlott. Ezen körülmény sok szövetnél nem lényeges, de a legtöbb szövetnél a vetülék­fonalaknak a szövet közepén való említett felhajláaa használhatatlanná teszi az árút. A találmány szerint a kefecsomók a ke­fehenger különböző részein különböző szög alatt vannak elrendezve úgy, hogy a szö-> vetre való hatásuk nem egyenlő. A henger közepén a kefecsomók úgy vannak elren­dezve, hogy a henger fölületre merőlegesek, épp úgy mint az eddig ismert hasonló gépek­nél, míg a henger szélén a kefecsomók a henger fölületére merőlegeshez képest bizo­nyos hajlásszög alatt vannak elrendezve, melyek a szövetet a kefehengernek a szö­vettel való érintkezésekor szélein előretolni igyekeznek úgy, hogy a szövet előremoz­gása a kefehenger nzélein gyorsítva van. Jelen berendezésnek fő célja, hogy a szö­vet nemcsak a szélein, hanem a közepén is egyenletesen keféitessék, illetőleg továbbít­tassék. Célja továbbá. az is, hogy az eddigi szerkezetet a hengerek ágyazása, vezetése és a helyzetükben való rögzítési mód tekin­tetében javítsa s hogy a hengerek a hőnek ós vegyi behatásoknak ellenálljanak. A mellékelt rajzban a találmány tárgya van föltüntetve, ahol az 1. ábra a szövetkefélő gépnek a szövet­nyomó gépen való alkalmazását, a 2. ábrán a kefélőhengerek támogatására szolgáló karnak oldalnézetét, a 3. ábra a kefélőhengereknek a szövetre gyakorolt nyomását szabályozó szerkezetnek egy részletét, a 4. ábra a kefélőhengereknek a szárító gép dobjától való eltávolítására szolgáló szer­kezetnek egy részletét tünteti föl, az 5. ábrán az 1. ábrán föltüntetett szövet­kefélő gépnek egy másik kiviteli alakja a kefélőhengerek beállítószerkezetével, a 6. ábrán a kefélőbengernek egy olyan kefefölülete van föltüntetve, hol a kefék a forgási irányhoz képest visszafelé vannak irányítva, a

Next

/
Thumbnails
Contents