55278. lajstromszámú szabadalom • Íves fűrész

Megjelent 1912. évi február hó 14-én. •I.P MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 55278. szám. XVI/a. OSZTÁLY-íves fürész. PHILLIP RAIMUND KERESKEDŐ BAUTSCHBAN. A bejelentés napja 1911 május hó 21-ike. A jelen találmány tárgya íves fürész és a találmány abban áll, hogy a fürészlap egyik végén hosszirányú kivágással bír, melynek alsó széle meanderszerűen van ki­képezve, úgy, hogy részben födött bemé­lyedések keletkeznek, melyek tetszés sze­rint a feszítőorsó ágyarasára szolgálnak. A. rajzon a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábra a fürész nézetét, a 2. ábra a fűrészlap -egyik végét nagyobb léptékben mutatja. Az (a) fürészlap a (c) ív két végével ©gy-egy (b), illetve (e) csap segélyével van ösezieerősítve. Az (e) csap csavarorsóként van kiképezve és az (f) szárnyasanyával van ellátva. Az (a) fürészlap egyik végén a (b) csap látboclsátására szolgáló furattal ési másik, végén egy hosszirányú (d) hasítékkal bír, melynek alsó éle meanderszerűen van ala­kíva, miáltal (dl) bemélyedések kebtkez­nek, melyek az ezen bemélyedések között előálló (d2) nyelvek fölső végei által rész­ben födve vannak. Az (e) orsót ezen (dl) bemélyedések egyikébe helyezzük. Az (a) fürészlap feszítésére mindenek­előtt az (f) anyát oldjuk, azután az (e) or­sót abból a (d) bemélyedésből, melyben éppen ágyazva volt, a (d2) nyelven át a balkéz felé eső legközelebbi bemélyedésbe csúsztatjuk. Eközben természetesen a (c) ívnek jobb végét annak bal végéhez kell közelíteni, miáltal az ív megfeszíttetik, mire az (e) orsó becsappanása után az (a) fürészlap is megfeszül. A fürész utánfeszí­tésére azonban nem szükséges, hogy az (e) orsó az ívből kivétessék. SZABADALMI IGÉNY. íves fürész, jellemezve azáltal, hogy a fü­részlap egyik végén hosszirányú kivá­gással bír, melynek alsó széle meandar­saeröen van alakítva úgy, hogy részben födött bemélyedések keletkeznek, me­lyek tetsaés szerint az (e) feszítőorsó ágyazására szolgálnak. (I rajzlap melléklettel.; Pallas részvénytársaság nyomdái a Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents