55264. lajstromszámú szabadalom • Iskolapad

Megjelent 1912. évi február hó 14-én. MAGY. gfe* KIR. SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55264. szám. VIII/e. OSZTÁLY. Iskolapad. DR VOSS LUDWIG ISKOLAIGAZGATÓ TRIERBEN. A bejelentés napja 1911 március J)ó 13-ika. Elsőbbsége 1910 márcias hó 17-ike. Találmányom tárgya beállítható magas­ságú iskolapad, melynek távolsága a szom­szédos padokhoz képest szintén beállítható. Ezen távolságbeállításra a pad közepén el­rendezett harántgerenda szolgál, melynek szabad vége a mögötte lévőjsad polca alatt kiképzett tokban lesz befogva. Az ülések és polclábak magassági beállítására ismert szerkezetek alkalmaztatnak. A szerkezet olyan, hogy a beállítást egyetlen egy személy is elvégezheti. A mellékelt rajzon az 1. ábra több pad oldalnézete, az egyiknek hosszmetszetével, a 2. ábra egy polcnak és az előtte lévő padnak fölülnézete, a 3. ábra egy pad támlájának nézete az 1. ábra A—B vonala szerinti metszettel. Egy-egy pad a (3) oszlopokra szerelt (1) polcból és (2) ülésből áll. Az egyes padok középükön elrendezett (9) harántgerendák révén köttetnek össze egymással. A (3) oszlopok (4) talpai a tornaszereknél szoká­sos módon függélyes irányban beállíthatók. A pad két oszlopát fölül az (1) polc és alább az (5) gerenda köti össze. A pad támlája két, középen megszakított (6, 7) deszkából áll. A hézag széleihez a polc és az (5) gerenda közé épített függélyes (8, 8) harántfalak csatlakoznak, amelyek által képezett (12) köz az előző pad (9) haránt­gerendája szabad végének befogadására szolgál. A (8) falak két függélyes sorban elrendezett (10) lukakkal, a (9) harántge­renda vége pedig négy (11, 13) lukkal van ellátva. A két (11) luk közti, valamint a két (13) luk közti távolság egyenlő, a (10) luksorok közti távolsággal. A megfelelő lukakon áttolt két csavarorsóval két szom­szédos pad összeköthető. A lábak magas­sága annyifélekép változtatható, ahány luk­ból áll egy-egy (10) luksor, mert a (9) haránt­gerenda furatai ekkor mindig két-két (10) lukkal esnek egy vonalba és a kötőcsava­rok áttolhatok rajtuk. Aszerint, amint a (11) vagy a (13) lukakat állítjuk a (10) lukak­kal szembe, két-két szomszédos pad egy­más tóli (d) távolsága nagyobb vagy kisebb lesz. A (2) ülés beállítása céljából az azt tartó (14) konzolok függélyesen eltol hatóan lehet­nek a (3) lábakra szerelve, másrészt az ülés oldhatóan és vízszintesen előre vagy hátra tolhatóan lehet a (14) konzolokra szerelve.

Next

/
Thumbnails
Contents