55221. lajstromszámú szabadalom • Eljárás brikettek előállítására egyrészt szénből, kokszból, turfából, fából és más szilárd tüzelőanyagokból és másrészt folyós éghető anyagokból

Megjelent ti>12. évi február hó 12-én. í; MAGY. KIR. SZABADALMI WÍM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55221. szám. U/a. OSZTÁLY. Eljárás brikettek előállítására egyrészt szénből, kokszból, turfából, iából és más szilárd tüzelőanyagokból és másrészt folyós éghető anyagokból. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BRÍQUET COMPANY (BRIKET MATSCHAPPY) CÉG AMSTERDAMBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 29-ike. A jelen találmány célja brikettek előál­lítására egyrészt szénből és szénhulladé­kokból, antracitbői és antracithulladékok­ból, kokszból és kokszhulladékokból, fából és fahulladékokból, turfából és más éghető anyagokból <és másrészt petróleumból, pe­troleummaradékokból, kátrányolajból, gáz­olajból és más ásványi olajokból vagy ezek hulladékaiból és pedig bármilyen kötő­anyag hozzáadása nélkül, mimellett a kötő­erőt, amely a briketteknek a gyakorlati követelményeknek megfelelő elegendő szi­lárdságot és tartósságot ad, kizárólag me­chanikai megmunkálás útján létesítjük. Megkísérelték ugyan már eddigelé is, szi­lárd tüzelőanyagokat folyós tüzelőanya­gokat tüzelőanyagokkal brikettképes alakba hozni (211918. sz. német szabadalmi leirás), emellett azonban a kívánt cél elérése vé­gett, kötőszert kellett használni és azon­fölül 'a folyós szénhydrogéneket kénezésr nek kellett alávetni. Megpróbálták to­vábbá a folyós szénhidrogéneket előbb pl. szappanosítás útján, többé vagy kevésbbé szilárd alakba hozni, és azután szénnel ke­verve, briketthez hasonló terméket készí­teni. Végül többszörösen ajánlották a sze­net és masszutot, fát és maszutot, turfát és maszutot szilárd alakba hozni, azonban minden gyakorlati eredmény nélkül. A jelen eljárással már most sikerült kötőszernek vagy szappanosító anyagok­nak hozzáadása nélkül, kizárólag' a fönt nevezett szilárd és folyós tüzelőanyagiok­nak mechanikai megmunkálása útján a ke­veréket olyan fizikai állapotba hozni, hogy az anyag sajtolás által szilárd alakba hoz­ható. Gazdasági előnnyel jár még az is, hogy az egész művelet hideg-ben is közön­séges hőmérsékletnél foganatosítható. A jelen 'eljárás keresztülvitelénél ter­mészetesen fölhasználható valamely kötő­szernek vagy más anyagnak közreműkö­dése is, azonban maga a kötőszer egyedül | semmieeetre sem képes a szilárd és fo­! lyós tüzelőanyagok keverékét brikettképes i alakba hozni, i l Részleteiben a műveletet következőké­pen foganatosítjuk: A szilárd és folyós tüzelőanyagokat a kívánt és célszerű arányban egymással ke­verőgépben összekeverjük. A keverési arány egyrészt a nyersanyagoktól és másrészt az elérni kívánt kalorikus értéktől függ. így

Next

/
Thumbnails
Contents