55182. lajstromszámú szabadalom • Javítás mozgófényképek bemutatására szolgáló készülékeken

Megjelent 1913. évi február hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55182. szára. . IX/h. OSZTÁLY. Javítás mozgófényképek bemutatására szolgáló készülékeken. „PROJEKTOGRAPH" MOZGÓFÉNYKÉP ÉS GÉPGYÁR R.-T. BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 május hó 17-ike. A mozgófényképek vetítése közben gyak­ran tapasztálható, hogy a képek kiesnek a vetítő ernyő keretéből, illetőleg a képeket egymástól elválasztó sáv láthatóvá válik. Ezen hiba legfőbb oka egyrészt a fölvéte­lekben, másrészt a filmek hibás ragasztásá­ban keresendő. A gyakorlati gépeken tör­ténik ugyan erre nézve gondoskodás, mely­nek azonban nagy hátránya, hogy a beállítás a filmet lefogó sugárkapú csúsztatásával történik, mely után természetesen a fény­sugarat is utána kell állítani, s így gyakran megesik, hogy a képek a fénysugár hely­telen utánaigazításával elhomályosodnak. A jelen találmánybeli javítás ezen hátrá­nyok megszüntetését szolgáló elrendezés, melynek lényege az alábbiakban van részle­tesen leírva. A mellékelt rajz 1. ábrája a készülék oldalnézete, egyúttal •egy normális vetítőgép bemutatása. A 2. ábra az előlnézet, a 3., 4., 5. és 6. ábrák pedig a készülék részletes rajza. A jelen találmánybeli javítás lényege abban ál], hogy az ismert vetítőkészülékek {1) állványában a (3) filmlefogó sugárkapú­•és a (2) filmtovábbító fogasdob között, to­vábbá a (5) kalapács előtt, vagy után elren­dezett (4) filmállító hengert alkalmazunk oly módon, hogy az 5. ábrán metszetben föl­tüntetett (7) teugely az 1. és 2. ábrán elől és oldalnézetben látható hosszúkás (6) lyuk­ban föl-le csúsztatható, illetőleg elfordítható és pedig az 5. ábrán föltüntetett filmállító­készülék (7) tengelyén egy (10) szilárdan ráerősített tárcsa van oly módon készítve, hogy annak sima lapjában egy (11) köz­ponton kívül eső mélyedés van kiképezve, mely mélyedés az (1) állvány falában meg­erősített s a 3. ábrán világosan föltüntetett (12) kiálló szögre illeszthető. Ha tehát a (10) tárcsának (9) fogantyúját föl-le moz­gatjuk, a (7) tengely a rajta forgó (8) hen­gerrel az állványban képzett (6) hosszúkás lyukban szin tén föl-le mozog, vagyis a sugár­kapútól távolodik, illetőleg közeledik. Minthogy a főntemlített filmállítókészülék (8) hengerére ráakasztjuk a (3) kapuban le­fogott (16) filmet, mielőtt a (2) fogasdobra helyeztük volna, ilyformán a gép működése közben, valahányszor a föntemlített eltérést észleljük, mindannyiszor a fogantyút föl, vagy letoljuk, mindaddig, míg a kép eredeti hely­zetébe vissza nem tér. A 2:, 5. és 6. ábrákon egy (14) rúgótárcsa

Next

/
Thumbnails
Contents