55173. lajstromszámú szabadalom • Forgó explóziós mótor

Megjelent 1912. évi február hó lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55173. szám, V7<l/2- OSZTÁLY. Forgó explóziós mótor. JÓBAHÁZI DŐRY BÉLA CS. ÉS KIR. KAMARÁS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 november hó 29-ike. Jelen találmány tárgya forgó explóziós mótor, melynek lényege abban áll, hogy a robbanás egy kör kerületén elrendezett hengerkoszorúban megy végbe, mely hen­gerek egy, a főtengelyre ékelt korongot azáltal befolyásolnak, hogy a hengerekhez tartozó dugattyúkkal összekötött görgő a korong görbe hornyában vezettetik úgy, hogy a robbanásnál és az azt követő ex­panzió közben a keletkező gázok a koron­got továbbmozgatják. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező explóziós mótor nyolchengeres fo­ganatosítási alakja van föltüntetve, és pe­dig az 1. ábrán elölnézetben, részben metszet­ben, a 2. ábrán hátulról nézve, egyes részek el­hagyásával, a 3. ábrán fölülnézetben és a 4. ábrán oldalnézetben, részben metszet­ben. Az (1) hengerek egy kör kerületén van­nak elrendezve és a (2) dugattyúkat tar­talmazzák. A (3) dugattyúrudak vége a 4. ábrán látható módon villásan van kiké­pezve; a villaszárak közrefogják a (4) csuklót, melynek szabad vége a hengerek I által képezett gépkeretbe csavarolt (5) rúdhoz csuklósan van erősítve. A megerő­tési mód a 2. ábrából kivehető. Az (5) rúd másik vége a szerkezetet burkoló (6) tokba (4. ábra) van csavarolva. A (3) du­gattyúrúdhoz van még erősítve a (7) csap körül elforgatható (8) görgő (4. ábra), mely ia (9) főtengelyre erősített (10) hajtó és vezérlő korong (11) görbe hornyában van vezetve. A (10) korong a rajzon föl­tüntetett kivitelnél két részből áll, mely részek peremei a (11) horonynak megfele­lően vannak alakítva, úgy, hogy egymás kö­zött a (11) hornyot hagyják szabadon. Le­het azonban telt korongot is alkalmazni, melyben a (11) hornyot kivágjuk, a raj­zon föltüntetett kivitel azonban előnyö­sebb, mert iaz egyik korongrészt eltolha­tóan lehet elrendezni, úgy, hogy a föllépő kopások kiegyenlíthetők. Minden egyes (1) henger egyik vége nyi­tott, másik, zárt végén pedig a (12) hen­gerfej (4. ábra) van kiképezve, mely a (13) gyújtógyertya, a (15) szívói és a (14) ki­puffogó szelep fölvételére szolgál. A szívó­szelepek (16) orsói a karburátorral össze­köttetésben álló (17) gyűrűs csőbe nyúl­nak, mely a szívószelepekkel a (23) tol­datok útján van összekötve. A (17) cső

Next

/
Thumbnails
Contents