55147. lajstromszámú szabadalom • Villámvédőberendezés

Megjelent 191Ü5. évi íebrnár hó 5-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55147. szám. VII/g. OSZTÁLY. Villámvédő berendezés. SZOBOTKA ZOLTÁN MÉRTÉKHITELESlTÉSI HIVATALI FŐNÖK SEGESVÁRON. A bejelentés napja 1911 május hó 19-ike. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mely megakadályozza, hogy a nagyfeszült­ségű légköri villamosság a berendezés ál­tal védett kényesebb villamos készülékekbe, gépekbe, tekercsekbe stb.-be jusson s ennél­fogva úgy ezeket, mint pedig ezeknek ke­zelőit sérülések ellen védi. A találmány lényege abban áll, hogy megfelelő helyen egy koherer van alkalmazva s az ennek ellenállása által megszakított helyitelep áramkörébe egy elektromágnes van beik­tatva, mely, ha a kohorert villamos impul­zusok vezetővé tették, az ily módon zárt helyi áramkör által gerjesztve a védett villa­mos szerkezetnek áramkörét egy utóbbiba bekapcsolt árammegszakító útján közvetle­nül vagy közvetve megszakítja, vagy a vé­dendő készülékhez vezető külső vonalat földre átkapcsolja. A mellékelt rajzon jelen berendezésnek egyik példakénti kiviteli alakja van föltün­tetve. A védendő villamos berendezésnek (a) vezetékébe a (b) árammegszakító van be­kapcsolva, melyre a (c) elektromágnes hat és pedig olyképpen, hogy gerjesztésekor a (b) árammegszakító segélyével az (a) veze­tékben az áramot megszakítja. A (c) elek­tromágnes gerjesztésére szolgáló, a (d) te­lep által táplált (e) áramkört egy- (f) áram­megszakító állandóan megszakítva tartja. Utóbbi árammegszakítóra a (g) elektromág­nes hat és pedig olyképpen, hogy gerjesz-i tésekor az (e) áramkört zárja. A (g) elektro­mágnesnek a(h) telep által táplált (i)áram­körébe a (k) koherer van beiktatva, mely rendes körülmények között ellenállásánál fogva az (i) áramkört megszakítva tartja úgy, hogy az (e) áramkör is meg /van szakítva, a (b) árammegszakító pedig áram­záró helyzetében van. A (k) koherer megfelelő helyen van al­kalmazva úgy, hogy azt zivatarok esetén a légköri kisülések hullámai érik, miáltal a koherer vezetővé válik és az (i) áramkört zárja, mely ennek következtében a (g) elektro­mágnest gerjeszti. Az ily módon gerjesztett (g) elektromágnes a már leírt módón az (e) áramkört zárja, minek következtében a de­lejessé vált (c) elektromágnes a (b) áram­megszakító segélyével az (a) áramkört meg­szakítja. Ily módon az (a) áramkörhöz tar­tozó készülékek stb. a villám ellen meg van­nak védve, mivel hogy a villám a megszakí­tott vezetéken nem haladhat át. A leírt kiviteli alak természetesen csak

Next

/
Thumbnails
Contents