55131. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus orgona

Megjelent IMl' í . évi február hó 5-én. MAGY. rffefc KIR SZABADALMI g gjgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55131. szám. IX/d. OSZTÁLY. Pneumatikus orgona. KERTÉSZ JÁNOS PLÉBÁNOS HIDASNÉMETIBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 17-ike. Jelen találmány bármely orgonára alkal­mazható oly berendezésre vonatkozik, mely­nek segélyével az orgonán tetszés szerinti •darabok egy papírszalagra alkalmazott kóta­lyukasztás útján lejátszthatók. A berendezés főelőnye abban áll, hogy az az orgona billentyűzetétől teljesen függet­lenül működik és oly egyszerű szerkezetű, hogy bármely orgonára minden nehézség nélkül fölszerelhető. A csatolt rajzon a találmány szerinti be­rendezés vázlatosan van föltüntetve. Az fa) billentyűzet ismert módon a (b) szelepeket működteti és a (c) csövön át nyomólevegővel táplált (d) szélszekrényből a levegő a lenyomott billentyű által kinyi­tott (b) szelepen át az (e) csőbe és innen az illető síphoz jut. A találmány szerinti szerkezet már most egy második (f) szélszekrényből áll, melybe egy a (c) csőről leágaztatott (g) cső táp­lálja be a nyomólevegőt. Az (f) szóiszekrény­ben egy (h) csőrendszer van elhelyezve, melynek minden egyes csöve mggfelel egy­egy hangnak. A (h) csövek mellső, lehetőleg összeszükített végei előtt az (i) kótaszalag vezettetik el oly módon, hogy a szalag pontosan a (h) csövek végeire illeszkedik. | Mindegyik (h) csőből egy (j) cső ágazik ki, mely a (b) szelep mögött az illető (e) csőbe torkol. Azon célból, hogy a kótaszalag lehe­tőleg keskeny legyen, a (h) csövek lehetőleg szorosan fekszenek egymás mellett, ezen oknál fogva a (j) csövek fölváltva fölül és alul vannak leágaztatva a (h) csövekről. A (j) csövek az (e) csőbe való betorkolásánál egy az (e) cső felé nyiló (k) szelep van elrendezve. A készülék következőleg műkö­dik : Ha a haladó (i) szalag egy nyílása egy (h) cső elé kerül, akkor a nyomólevegő az (f) szekrényből ezen (h) csőbe juthat és innen a (k) szelepet kinyitva, a megfelelő (e) csőbe jut, a honnan az illető síphoz halad. Mint látjuk, ezen működés a billentyű­zettől és az ezáltal mozgatott (b) szelepek­től teljesen független, illetve ezek az ön­működő játszásnál nem jönnek működésbe. Viszont, ha a rendes billentyűzettel akarunk játszani, ez is minden további nélkül lehet­séges, csak arról kell gondoskodni, hogy a (h) csövek nyílásai egy papírszalag telt része által el legyenek zárva vagy pedig, hogy az (f) szélszekrénybe vezető (g) nyomó­légvezetéket elzárjuk. A rendes játéknál a (k) szelepek zárva maradnak. Az (i) kóta kényelmes be- és kiszerelése céljából az

Next

/
Thumbnails
Contents