55116. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mozgóképek vetítésére szolgáló vetőernyők előállítására

Megjelent 1913. évi január hó 31-én. MAGY. . ^ KIR SZABADALMI ggffif HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55116. szám. IX/h. OSZTÁLY. Eljárás mozgóképek vetítésére szolgáló vetítőernyők előállítására. CSAJKA JÓZSEF MÁZOLÓMESTER BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 májas hó 4-ike Jelen találmány tárgya oly eljárás, melynek segélyével mosható vetítőernyők állíthatók elő, úgy, hogy a vetítőernyőre időközönként lerakodó par vagy egyéb tiszr tátalanság kényelmesen eltávolítható, anél­kül, hogy az ernyőnek újból való és költsé­ges preparálása válnék szükségessé. A tar lálmánybeli eljárás szerint készített ve­títőernyő azonfölül ugyanavval a tulajdon­sággal bír, mint az eddigelé ismeretessé vált különleges eljárások szerint készült sima, homályos fémfölületű vetítőernyők, vagyis a mozgóképek vetítésénél áram­megtakarítást biztosít. A találmánybeli eljárás néhány fogana­tosítási módját az alábbiakban ismertet­jük. Az egyik eljárás szerint közönséges erős vásznat vagy viaszosvásznat enyves krétá­val kenünk be. Ezen enyves kréta előnyö­sen hegyi krétának és enyves víznek keve­rékéből áll. A bekent vásznat már most megszáradása után lecsiszoljuk, hogy a kréta egyenletesen feküdjék rajta. Lecsi­szolás után a fölületet hig fehér olajfes­tékkel alapozzuk, majd kellő időközökben háromszor • egymásután kenőében oldott sűrű olaj festékkel festjük át. A harmadik olajfestékréteg megszáradása után a fölü­letet zománcfestékkel vonjuk be és ha ezen f estékréteg már kellően sizikkadt-, ak­kor az 'egész fölületre ventilátor segélyé­vel hajtott ismert szerkezetű fúyóké&zülék I segélyével benzinben föloldott broníipo»t j viszünk föl. Az ily módon kezelt Vászon tel­| jes megszáradása után a fölösleges bronz­! port lekeféljük és az egész fölületet vév kony lakkréteggel vonjuk be, mikor is a vetítőfelület kész. A föntiekben isjnertetett eljárást akként módosíthatjuk, hogy zománcfesték helyett francia lakkot (mixion) használunk, mellyel a fölületet egyenletesen bevonjuk és 24 24 órai száradás után a fölületre ezüst­füstöt rakunk föl, mely a lakkhoz jól hozzá­tapad. A fölület homályosítását azáltal ér­jük el, hogy finom fénymázzal vagy lakkal I vonjuk át, majd pedig a fönt említett mó­' don benzinben áztatott aluminium-bronz­port viszünk föl és a fölület megszáradása, után a fölösleges bronzport kefélés által eltávolítjuk. Ha vetítőernyő gyanánt a vetítő helyi­ség falát akarjuk fölhasználni, akkor a fa­lat előzőleg kencében oldott olajjal ala­pozzuk, majd enyves tapasszal áthúzzuk, utóbbit megszáradása után habkővel lecsi­szoljuk és az ily módon kapott fölületet

Next

/
Thumbnails
Contents