55107. lajstromszámú szabadalom • Eljárás drótnélküli telegráfberendezések lökésszerűen gerjesztett küldőinél a primär- és szekundäráramkör legkedvezőbb kapcsolási fokának állandóvá tételére

tlegjelent 1912. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALiMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55107. szám. Vil/j. OSZTÁLY. Eljárás drótnélküli telegráfberendezések lökésszerűen gerjesztett küldőinél a primér-és szekundéráramkör legkedvezőbb kapcsolási fokának állandóvá tételére. GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 április hó 24-ike. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 27-fke. Ismeretes, hogy az elektromos rezgések indítására szolgáló Wien-féle eljárásnál különböző okokból előnyös, ha a gerjesztő­áramkör és a szekundérkör között lehető szoros kapcsolatot alkalmazunk, mert ily esetben egyrészt a szikrapálya tehermentesül és kevésbbé van romlásnak kitéve, másrészt pedig a szorosabb kapcsolásnál a szabályos szikrasorrend és így az állandó hangmagas­ság is könnyebben tartható be. A kapcsolási foknak azonban bizonyos határokat túllépnie nem szabad, mert ellenkező esetben a ki­oltó hatás csak igen tökéletletlenül, vagy egyáltalában nem lép föl. Hogy már most a kívánt kioltóhatást és így a primérkörről a szekundér körre a legkedvezőbb energia­átvitelt minden esetben biztosíthassuk, eddig az ilyen küldők üzeménél a kapcsolási fok oly beszabályozására törekedtek, melynél abból a föltevésből indultak ki, hogy ha a tökéletlen kioltás következtében kettős hul­lámok keletkeztek, ezt a hibát a kapcsolás lazításával mindig meg lehet szüntetni. Újabb időben számos kísérlet azt igazolta, hogy a legkedvezőbb kapcsolási fok föl­keresése és beállítása nem végezhető minden •esetben ily egyszerű módon, hanem hogy ellenkezőleg, a megengedhető legszorosabb kapcsolás oly tényezők egész sorozatától függ, melj ek igen könnyen és gyakran meg­változnak, így pl. tág határok között változó hullámhosszúsággal dolgozó állomásoknál a hullámhosszúság megváltozásától. Ily ese­tekben az is megtörténhetik, hogy kettős hullámok föllépésénél a kapcsolás meglazí­tása ezt a hátrányt nemcsak meg nem szünteti, hanem ellenkezőleg, még nagyob­bítja, tehát a kapcsolás oly beszabályozása, hogy az energiaátvitelt lehetőleg kedvezővé tegye, a legtöbb esetben nemcsak alkal­matlan, hanem sokszor eredménytelen is. Ezeket a hátrányokat a találmány tárgyát képező és drótnélküli telegráfberendezések lökésszerűen gerjesztett küldőinek üzemben tartására szolgáló eljárásnál teljesen még­szüntethetjük oly módon, hogy a kapcsolási fok helyett a szikrapálya kioltó hatását változtatjuk. Ezért a kapcsolási fokot már eredetileg bizonyos meghatározott értékre állítjuk be, oly esetekben pedig, mikor a kioltóhatás többé már ki nem elégítő, a primérkör kioltóhatását változtatjuk meg a kapcsolási fok állandósága mellett. Ezt igen egyszerű és kényelmes módon akként végez-

Next

/
Thumbnails
Contents