55094. lajstromszámú szabadalom • Újítások kartotékvezérlapokon

Megjelent 1912. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIBAS 55094. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Újítások kartotékvezérlapokon. BÖHM OSZKÁR IRODAFŐNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 míjns hó 27-ike. Az eddig ismeretes kartoték-vezérlapoknak az a hátrányuk van, hogy idő előtt tönkre mennek, minthogy ugyanolyan kivitelben készülnek, mint a betétlapok, noha ezekkel szemben az előbbiek kizárólag állandó hasz­nálatra vannak szánva. Jelen találmányom­nak az a célja, hogy ezen hátrányokat ki­küszöbölje és a vezérlapokat a kartoték gépi berendezésének szervévé tegye. Jelen találmányom lényegében abban áll, hogy a vezérlapokat sík vagy domborított fémkeretek gyaoánt sajtoljuk, a külső élek mentén egy vagy több, előre vagy hátra tetszés szerint kihajlított toldatot alkalma­zunk, a keret belső szabad területét pedig esetleg tetszés szerinti irányú merevítő szalagokkal látjuk el. Jelen találmányom tárgyát egy példában az idetartozó vázlatos nézetrajz tünteti föl. Az 1. ábra elülnézet, a 2. ábra oldalnézet, a 3. ábra alaprajz. Mindegyik ábrán (1) a keret, (2, 3, 4, 5) pedig a különböző élek mentében alkal­mazott toldatok. A (2) és (3) toldattáblácskák jelzések föl­vételére szolgálnak. A (2) tolcattáblácska kissé hátra, a (3) toldattábláeska pedig kissé előre van hajlítva, hogy a használatkor nagyobb számban egymás mögött lévő la­pok egyébként egymáshoz képest eltolt jelzései jól áttekinthetők legyenek. A (4) és (5) toldatok támasztékok gya­nánt szolgálnak, miért is előbbi egészen előre, utóbbi egészen hátra van hajlítva. A (6) szalagok merevítések, melyek az (1) keret belső, szabad fölületét átszelik és legcélszerűbben telt lemezből a kerettel csákoztatnak ki. A (7) fűzőnyílásba a karto­tékot összeszorító vasorsó illeszkedik, amelyre magára találmányom már ki nem terjed. A toldatoknak az az előnyük van, hogy a betétlapokat összefogják. Az alsó élen alkalmazott toldatoknak az a további elő­nyük van, hogy ezek segélyével a vezér­lap rendezés közben önmaga is megáll. A jobb- és baloldali, valamint a fölső tolda­toknak az a további előnyük van, hogy vezérjelzésekre használhatók és hogy ma­radandóiag oly szögben hajlíthatok meg, hogy könnyű, gyors és biztos áttekintést tesznek lehetővé. Az egésznek még az az előnye is van, hogy a lehető legkevesebb anyagot veszi igénybe, ezáltal jelentékeny súly- és költ-

Next

/
Thumbnails
Contents