55082. lajstromszámú szabadalom • Golyósmalom elektromágnesek révén fölragasztott golyókkal

Megjelent 1912. évi január hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55082. szám. XVIl/f- OSZTÁLY Golyósmalom elektromágnesek révén fölragadott golyókkal. OSTWALD HENRIK MAGÁNMÉRNÖK RAJNA/M CÖLNBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 31-ike. Elsőbbsége 1910 jonius hó 28-ika. / A legfontosabb aprítógépek egyike, a golyósmalom eddigi kivitele azzal a hát­ránnyal bír, hogy hatásfoka igen kicsi. A golyósmalom elve abban áll, hogy a belsejében lévő kiemelkedő bordák vagy hasonlók a golyókat a malom forgása kö­vetkeztében fölviszik és a megőrlendő anyagra ejtik. A bordák vagy kiugrások ál­tal azonban holt terek keletkeznek, ame­lyek az aprító folyamat számára veszen­dőbe mennek. Minél magasabbak ezek a kiugrások, annál nagyobbak lesznek ezen holt terek és annál nagyobb lesz a fölaprí­tandó anyagnak a magasba ragadott meny­nyisége is nagyobb lesz. Ellenben a mal­mot gyorsan járatni sem szabad, mert kü­lönben a golyók hajítómozgást végeznek és a sima őrlőfölületekbe ütköznek1 , amint ez harmadik ábrán pontozva van megje­lölve. Ebben az esetben is nagy mennyi­ségű őrlendőanyag ragadtatik a magasba. Azáltal, hogy a fölaprítandó anyagot a bordák vagy kiugrások magukkal viszik, a súlypont nagy mértékben eltolódik a kö­zéppontból, miáltal az örlőhatáshoz képast igen nagy erőfogyasztás lép föl. A jelen találmány tárgya tehát egy sima belső köpennyel biró malom, amelyben a golyók a malom forgásánál kívülről ható mágnesség révén tetszőleges magasságba vitetnek föl, ahol a vonzóhatás megszű­nik és a golyók szabadon hullanak le az aprítandó anyagra. Az 1. ábra egy példaképeni kiviteli ala­kot tüntet föl. A malom köpenye (a) lamel­lákból van képezve, amelyek a malom for­gásakor a helytálló (b) mágnesek előtt el­mozognak, mimellett a lamellák szekundér pólussá válnak és a vasgolyókat vagy sú­lyokat a (c) pontig fogva tartják. E he­lyen a lamellák elveszítik mágnességüket és a golyókat leejtik. A 2. ábrán egy másik kiviteli alak lát­ható. Ennél a malom egész kerületén egy (d) mágnesrendszer van elrendezve, mely a malommal együtt forog, mimellett min­den második (e) lamella a mágnesrendszer egyik pólussaruját. A közbül fekvő (f) la­mellák pedig indukált pólusok. Minden (g) cséve önmagában gerjesztetik, amennyiben a hozzávezető vezetékek ugyanazon (h) keféket viselik, amelyek egy helytálló (i) kontaktusgyűrűn lévő, szintén helytálló (k) szegmenst súrolják. Utóbbi megfelel a malom mágnesmezeje kívánt hosszának, azaz az elektromos áram az egyes csévék-

Next

/
Thumbnails
Contents