55073. lajstromszámú szabadalom • Újítás kalaptartó dobozokon

Megjelent 1912. évi január hó 31-én. • MAGY. ggrs KIR SZABADALMI i Hb HIVATAL ! SZABADALMI LEÍRÁS 55073. szám, XHI/e. OSZTÁLY. Újítás kalaptartódobozokon. GIESE EMIL KERESKEDŐ KÖNIGSBEBGBEN. A bejelentés napja 1011 március hó 4-ike. A találmány tárgya kalaptartódobozokon eszközölt újítás, mely abban áll, hogy a doboz belsejében kipárnázott acél tartókon­zolokat alkalmazunk, melyre a kalap ka­rimájánál fogva fölfekszik és így megvan akadályozva az, hogy a kalap széle szállí­tás közben betörjön, vagy hogy a kalap ide­oda inogjon. Emellett a mozgékony konzo­lokon egy ütköző nyúlvány van alkalmazva, mely a konzoloknak egymás felé való moz­gékonyságát a legkisebb számú kalap megkövetelte mértéken túl megakadályozza. A kalapnak helyzetében való rögzítése emellett egy, a kalaptartó dobozban elhe­lyezett s a kalapon átfektetett rugalmas szalag útján történik. A mellékelt rajzban 1. ábráján a kalaptartó doboz kereszt­metszetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán lat konzol oldalnézatben, s a 4. ábrán ugyanaz elölnézetben van föl­tüntetve. A kalaptartó doboz két oldalán az (5) tartólap van meg'erősítve, melyen a (3) csuklóik körül mozgékony s a kalapkarima fölvételére (2) párnával ellátott (1) füg­gőleges tartókar van megerősítve. Ezen tartókar a (6) lapos rúgló hatása alatt áll s a különböző nagyságú kalapok fölvétele­kor a szükséghez képest elmozoghat (3. ábrán pontozva). Az (1) tartókar alsó ré­szén lévő (4) nyúlvány azonban a (3) csuk­lóba ütközik s így megakadályozza azt, hogy az (1) tartókarok egy bizonyos mér­téken, t. i. a legkisebb kalapszámnak meg­felelő karimatávolságon túl egymáshoz kö­zeledjenek. A kalapot emellett a (t) rugalmas sza­lag tartja a tartópárnákhoz szorosan le­szorítva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás kalaptartó dobozokon, jellemezve a doboz belső falának két oldalán a ka­lap karimájának fölvételére szolgáló mozgékony tartókarok által, melyekre a kalap karimájánál fogva fölfekszik, mimellett a kalapnak ezen helyzeté­ben való rögzítésére egy, d kalapon át­fektetett s a tartó oldalaihoz erősí­tett gumiszalagot alkalmazunk. 2. Az 1. alatt igényelt újítás egy fog|ana­tosítási alakjja, azáltal jellemezve, hogy a tartókarok egy csukló körül vannak egymáshoz képest és a kalap széle felé rúgóhatás alatt elmozgathatóan elren-

Next

/
Thumbnails
Contents