55048. lajstromszámú szabadalom • Levélbélyeg önárúsító

Megjelent 1912. évi január lió 31-én. MAGY. ggn* KIR. SZABADALMI jfiff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55048. szám. vil/b. OSZTÁLY. Levélbélyeg-önárusító. RUSSBACHER LAJOS MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1910 augusztus hó 10-ike. Ismeretesek már oly önelárusítók, ame­lyek megfelelő pénzdarab bedobása után bélyeget adnak ki, ezeknek szerkezete azon­ban azt teszi szükségessé, hogy a bélyege­ket — összehajtogatva vagy göngyölítve — egyes sorokban hozzuk be az ö a eláru­sítóba. A találmánybeli gép szerkezeténél külö­nös súly van behelyezve a bélyegek kéz­zel való leválasztásának eddig szokásos módjára, amely abban állott, hogy az ösz­szefüggő bélyegek által képezett íveket a rajz 4. ábrájának a—a vonala szerint zeg­zugos alakban perforált széleik mentén összehajtogatták úgy, hogy egy soronként a 4a ábra értelmében összehajtogatott ív állott elő, amelyről a bélyegeket már jól le lehetett választani. E rendszer van a ta­lálmánybeli gép megszerkesztésénél alapul véve és ennek megfelelően a bélyegeket nagyobb összefüggő és zeg-zugosan hajto­gatott ívek vagy ívrészek alakjában helyez­zük a gépbe, amely azután megfelelő pénz­darab bedobása alkalmával a bélyegeket a perforálási helyeken levágja és kidobja. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon egy példaképpeni kiviteli alakban van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábra függélyes metszet az önárusító működő részeinek részleges nézetével, a 2. ábra az 1. ábra fölülnézete a vezető­henger eltávolítása után, a 3. ábra az 1. ábra III—III. vonala men­tén a vezetőhengeren keresztül vett kereszt­metszet, a 4. és 4a ábrán a bélyegívek összehajto­gatásának módja látható, az 5. és 6. ábra az önárusító vágó- és ki­dobószerkezetének működési módját mu­tatja, a 7—10. ábrák egyes részleteket tüntetnek föl, a 11—15. ábrák pedig az egész készülék működési módját mutatják vázlatosan. Amint a rajzón látható, a készülék (3, 4) ágyazási lemezeinek (1, 2) golyóságyai­ban lévő golyókon egy-egy forgatható (5), ill. (6) ágyazási gyűrű van elrendezve. Az (5) gyűrűt könyökbe hajlított (7) lemezek, a (6) gyűrűt pedig egy fölötte elrendezett (8) gyűrűs bádog gátolja meg a fölfelé való elmozgásban. Az (5, 6) gyűrűk egyenlő átmérőjűek és kerületükön egyenlő (9, 10) fokozással vannak ellátva, amelybe egy-egy (11), ill, (12) bütykös tárcsa kapaszkodik. E tárcsák pénzbedobás alkalmával egy is-

Next

/
Thumbnails
Contents