53975. lajstromszámú szabadalom • Elcsavart szárnygörbületekkel ellátott légcsavar

Megjelent 1911. évi november lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53975. szám. V/h. OSZTÁLY. Elcsavart szárnyfölületekkel ellátott légcsavar. RUTHENBURG HERMANN GYÁRTULAJDONOS GRUNEWALDBAN. Pótszabadalom a 48375. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 junius hó 19-ike. Jelen találmány a 48375. sz. törzsszaba­dalomban ismertetett szélkerék, illetve pro­peller további kiképzésére, illetve javítá­sára vonatkozik. A javítás abban áll, hogy a jelen találmány tárgyánál a szárnyfölü­letek, melyeket a törzsszabadalomban le-' írt, lényegében gyűvűalakú két abroncsból és harántirányú kengyelekből képezett me­rev rendszer tart, sajátos, elcsavart ala­kot nyernek, ami által a szélkerék vagy propeller hatásfoka rendkívüli módon nö­veltetik. A mellékelt rajzon a szélkerék vagy propeller gyanánt alkalmazható berendezés példakép vett foganatosítási alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra a jelen találmány szerint elő­állított légcsavarnak a tengely irányában szemlélt távlati rajzát mutatja, amíg a 2. és 3. ábrák ugyanannak a tengelyhez rézsútos, illetve a tengelyre merőleges né­zetei. Az (a) tengelyre két (b, c) agy van föl­ékelve, melyek egy egységes aggyal is he­lyettesíthetők. A (b és c) agyak, melyek a tengellyel vagy ennek nyúlványaival bár­mily alkalmas módon összeköthetők, egyen­ként négy (d, e, f, g), illetve (h, i, k, 1) küllővel vannak ellátva úgy, hogy két-két szomszédos küllő, pl. (d, e) vagy (h, i) küllő 90°-ú szöget képeznek. A küllőknek az agyakkal való összeköt­tetési módja a rajzon nincs föltüntetve, mert az a tulajdonképeni találmányi gon­dolattal nincs összefüggésben és mert más­részt az összeköttetés a legkülönbözőbb, bármely szakember által ismert módon eszközölhető. A (d, e, f, g) küllők a (h, i, k, 1) küllőkhöz képest 45°-kal el vannak tolva. Az összes küllők egymással párhu­zamos és egyenlő nagyságú két (m, n) gyű­rűs abroncsban végződnek, mely nyolc (o) kengyel útján egymással merev összeköt­tetésben állnak. Ugy az (m és n) abron­csok, mint az (o) kengyelek is előnyösen vékonyfalú acélcsövekből, pl. Mannesmann­csövekből vannak előállítva. Párhuzamos (m, n) abroncsok helyett, melyeknek száma egyébiránt növelhető, lehet sokszögű, pl. szabályos nyolcszög vagy tizenhatszög alakjával bíró kereteket is alkalmazni. Ugyanúgy az (o) kengyelek az (m, n) abroncsok síkjaihoz rézsútosan is lehetnek elrendezve vagy más egyenér­tékű elemekkel lehetnek helyettesítve. Az ily módon nyert merev rendszer kö­zött négy (p) szárny van kifeszítve, melyek azonos kiképzósüek és, mint a rajznak 2. ábrájából különösen kitűnik, elcsavart (torz) fölületekkel bírnak. A találmány lényege ezen elcsavart alakú szárnyaknak merev rendszerrel való össze-

Next

/
Thumbnails
Contents