53947. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kocsikerekeken a légabroncsok könnyű föl- és leszerelésére

Megjelent 1911. évi november hó 9-én. MAG"Y. jg|g» KIR. SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53947. szám. XX/a. OSZTÁLY. Berendezés kocsikerekeken a légabroncsok könnyfi föl- és leszerelésére. WRBKA GYULA GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1911 január hó 7-ike. Elsőbbsége 1909 november hó 17-ike. Jelen találmány tárgya oly kerékszerke­zetre vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy a kerékabroncsra használatra kész állapot­ban fölszerelt légabroncsot a kerék talp­koszorúján egyszerű módon megerősíthes­sük, illetve rrról levehessük. A találmány lényege abban áll, hogy a kerékküllőkön megerősített talpkoszorú hasítékkal és oly berendezéssel van ellátva, mely lehetővé teszi, hogy a talpkoszorú átmérőjének nagy­sága változtatható legyen ; a találmány to­vábbá abban áll, hogy a talpkoszorúnak és a légabroncsot tartó kerékabroncsnak külső fölületei oly módon vannak egymásnak megfelelően alakítva, hogy a kerékabroncs a talpkoszorú átmérőjének csökkentésénél a talpkoszorúra tolható, azonban az utóbbi átmérőjének növelésénél fogvatartatik. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a találmány értelmében •előállított kerék nézetben és az 1. ábra A—B vonala szerinti keresztmetszetben van föltüntetve. A 3. ábra a talpkoszorú egy részét nagyobb léptékben rajzolva tünteti föl. Mint azt a rajz mutatja, az (m) küllőkön megerősített (a) talpkoszorú hosszában föl van vágva és a vágás illesztései sugár­irányú (b, c) fülekkel vannak ellátva, me­lyeken az egyik felén balmenettel, valamint közepén hatszögletes (q) résszel ellátott (p) csavar hatol át, melynek elforgatása által a két talpkoszorúvégnek egymástóli távol­sága és ezáltal maga a talp kerülete vál­toztatható. A kerék (h) légabroncsa a merev (t) ke­rékabroncsra van szerelve, mely a tengely felé fordított fölületén domború kereszt­metszettel bír, míg a hasított (a) talpkoszorú­nak megfelelő külső fölülete homorú ke­resztmetszetű. A (t) kerékabroncs domború­sága és az (a) talp homorúsága oly módon van alátámasztva, hogy a (t) kerékabroncs az összehúzott (a) talpra tolható és az utóbbi által fogvatartatik, ha az (a) talp a (p) csavar működtetése által kiszélesíttetik. Hogy a talpkoszorú összehúzása, illetve kitágítása megkönnyítessék, ami merev küllők alkalmazása mellett csak igen nehe­zen lenne foganatosítható, az (m) küllők, mint azt a rajz mutatja, csuklósan vannak az (n) aggyal és az (a) talpkoszorúval össze­kötve, továbbá az (i) és (o) csuklópontok szimmetrikusan vannak elosztva, mimellett az (i) csuklópontok szétosztását azon kerü­leten végezzük, a mellyel a talp pl. félig összehúzott helyzetben bír. A fölvágott (a) talpkoszorú végeinek

Next

/
Thumbnails
Contents