53928. lajstromszámú szabadalom • Árúkiszolgáló automata

Megjelent í 911. évi november hó 9-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI M!lÍr HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58928. szám. VII/b. OSZTÁLY­Árúkiszolgáltató automata. BARTOS JENŐ GYÁRI MÚVEZETÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 március hó 23-ika. Jelen szabadalom tárgya árúkiszolgáltató­automata, főként lapos csomagok, pl. levél­papír stb. kiszolgáltatására. A találmány tárgyának példaképeni fo­ganatosítási alakját a mellékelt rajz tün­teti föl, melyen az 1. ábra az automata elölnézete födőlap nélkül, a 2. ábra az automata fölülnézete, a 3. ábra az automata vízszintes kereszt­metszete és a 4. ábra a továbbító és reteszelő szerkezet oldalnézete. A találmány lényegében az (1) tokba ágyazott vízszintes (2) tengelyre erősített (3) továbbítóhengerből áll, melynek (2) ten­gelyére vannak erősítve a továbbító, ki­váltó, reteszolő alkatrészek, amelyek az alább leirandó módon állanak a pénzváltó stb. szerkezettel összeköttetésben. A (4) fogantyújánál fogva elforgatható (2) tengely ellenkező végén az (1) szekré­nyen belül egy (5) kilincskerék és ezzel kapcsolatban két (6) kilincsfoggal ellátott (7) excentertárcsa foglal helyet, mely egy különleges kiképzésű kétkarú és (8) csapja körül elforgatható (9, 10) kilinccsel kap­csolódik. Ezen kilincs súlyelosztása olyan, hogy (9) karja állandóan kapcsolatban áll a (7) excenter egyik kilincsfogazásával, míg lefelé álló (10) karja a (11) ércpénz­bevezető-csatornának alsó torkolatát bizo­nyos mértékig elreteszeli. Ha az (1) szek­rény falához csatlakozó lapos (11) csatorna fölső (12) pénzbedobó-nyílásán át a meg­felelő ércpénzt bedobjuk, az a csatorna alsó torkolatába belenyúló (9, 10) kilincs­emeltyű (10) karjára esik és azt a 4. ábra­beli (91 , 101 ) helyzetbe hozza, amelyben a (9) kar a (6) kilincsfogazással kapcsolaton kívül esik azon célból, hogy a (7) excenter el legyen forgatható. A (7) excenternek (71 ) helyzetébe való elforgatását az (a) nyíl értelmében, a (2) tengelynek (4) fogantyújá­nál való elforgatása által érjük el. Ha az elforgatás megtörtént, a (9—10) kilincset az excenter a (92 —102 ) helyzetbe tolja, amely mellett a (13) ércpénz (131 ) helyzeté­ből a (b) nyíl irányában (132 ) helyzetbe, illetve a bedobócsatorna alsó torkolata alatt elrendezett (14) érepénzterelőlemezre és innen az (1) szekrény fenekére esik. A (2) tengelynek elforgatása alkalmával a (3) továbbítóhenger is elforog és 180° alatt el­rendezett két (15) csúcscsoportjának egyike a henger fölött az (1) szekrényben elrende-

Next

/
Thumbnails
Contents