53888. lajstromszámú szabadalom • Fonaltekercselő dob

Megjelent 1911. évi november hó '7-én. SZABADALMI LEÍRÁS 58888. szám. XIv/e. OSZTÁLY. Fonaltekercselődob. VEREINIGTE GLANZSTOFF-FABRIKEN A. G. CÉG ELBERFELDBEN. A bejelentés napja 1911 február hó 15-ike. Elsőbbsége 1910 február hó 23-ika. A találmány tárgya fonaltekereselődob, amelynek révén a fonal önműködőleg foly­tonosan oldalt terelhető. A fonal csavarvo­nal alakjában fut a dob körül. A motoia egyik végén állandóan ugyanazon síkban megfogja a fonalat,föltekercseli és azonnal oldalt tereli. A fonal ezen útja alatt bizonyos művelet­nek vethető alá, pl. vegyszerekkel kezel­hető, mosható vagy szárítható. A dob má­sik végén a fonal azután — ismét állan­dóan ugyanazon síkban — folytonosan le­tekercselhető és mint kész gyártmány mo­­toláló- vagy cernázókészülékhez vezethető. A textiliparban, különösen műtextilszálak­nak, ragasztott szalmaszerű szalagocskák előállításánál, hasonlóképen müselyemnek bármely ismeretes eljárás szerint való elő­állításánál szükséges, hogy a fonalat az előállítási folyamat alatt a kezelések egész sorozatának vessük alá. Szalmaszerű szala­goknál pl. először a fonalak egy sorozatát össze kell ragasztani és az összeragasztott kötegeltet hosszuk állandó megtartása mellett meg kell szárítani. Hasonlóképen szükséges az ismeretes műselyemkészítési eljárások­nál is, hogy a fonalakat különböző műve­letek egész sorozatán egymásután vezessük keresztül és eközben azokat állandóan fe­szültség alatt tartsuk. Ilyen fonalak előállí­tására szolgáló, eddig ismeretes eljárások mindannyian többé-kevésbbé nem folytonos üzemet képeznek, minthogy a fonalat oly motolákra vagy csévékre vezetik, amelyek­nek anyaga az illető vegyszerek szerint, amelyekkel a fonalat kezelni keli, válasz­tandó meg és ennek folytán néha az eljárás foganatosítása igen kényelmetlen. Kétségtelenül kívánatos, hogy ezen mű­veleteknél folytonos üzemet érjünk el, vagyis hogy a fonalat sorjában vezethessük az egyes folyamatokon keresztül, anélkül, hogy a fonal átcsévélésére vagy átmotolására szükség volna. Ilyen kísérletek többnyire azon akadtak meg, hogy az illető vegysze­rek behatásának túlhosszú ideig kell tar­tania és az olyan gépnek, amely a fonalat folytonos üzemben és egyenes vonalban vezetné a különböző folyamatokon keresz­tül, gyakorlatilag nem alkalmazható hosszú­sággal kellene bírnia. A találmány tárgyát tevő gép megadja annak a lehetőségét, hogy a fonalnak ezen nagy hosszát csavar­vonalakba hozzuk és ezáltal az egész ké­szüléket rendkívül kis térre szoríthatjuk és hozzáférhetővé tehetjük. Az alább ismertetett berendezés elvi mun­kamenete abban áll, hogy a fonalat dob­­szerű forgótestre fölcsévéljük és emellett

Next

/
Thumbnails
Contents