53883. lajstromszámú szabadalom • Hangszelence akusztikai készülékek számára

Megjelent 1911. évi november I16 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI I Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5B883. szám, ix/d. OSZTÁLY Hangszelence akusztikai készülékek számára. LUMIÉRE LOU1S GYÁROS LYONBAN. A bejelentés napja 1911 február hó 6-ika. Elsőbbsége 1910 március hó 3-ika. Az akusztikai készülékek céljaira szol­gáló hangszelencéknél a mobilis fal kitéré­sei, a tölcsérrel korrespondeáló kibocsátó nyílás síkjában, a belső levegő nyomásá­nak változásait okozzák. Ezen változáso­kat, melyeknek a hangképződés tulajdoní­tandó, a szelencében lévő levegő eltolódása követi, mely eltolódás fölváltva a kibocsátó nyílástól a kerület felé és a kerülettől a nyílás felé történik. Oly szelencénél, mely­nél a fix résznek alakja nincsen kellően megszabva, a belső levegő eltolódása se­bességváltozásoknak van alávetve, melyek az energiát fölemésztő és a fejlesztett han­gok tisztaságát károsan befolyásoló loká­lis összenyomásokat és tágulásokat okoznak. A jelen találmány tárgya, melynél ezen hátrány ki van küszöbölve és mely maxi­mális hatást biztosít, a mellékelt rajzban egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve, ahol is a szelence köralakkal bír. A találmány szerint a fix (a) falnak belső (b)fölülete a mobilis faléhoz képest akként van kiképezve, hogy a kibocsátó nyílással coaxiális, egymás után következő hengeres metszetek, melyek a (Dl), ill. (D2, D3...) átmérővel és a (Hl), ill. (H2, H3 . . .) ma­gassággal bírnak, egymással egyenlő terü­letüek, azaz hogy (Dl Hl == D2 H2 = D3 H3 . . .) és így tovább. Világos, hogy ily körülmények között a sugárirányban elmozgó légrészecskék se­bessége állandó lesz, amikor is az emlí­tett hátrány be van szüntetve. Világos továbbá, hogy a találmány tár­gya a mobilis (c) fal alakjától és szerke­zeti kiképzésétől függetlenül alkalmazható, mivel a fix (a) falnak belső föltilete mindig ugyanazon föltételek által van megszabva, így pl. abban az esetben, amelyben a mo­bilis fal sík, a fix falnak belső fölülete számára egyenes alkotóval bíró kúp adó­dik ki. SZABADALMI IGÉNY. Hangszelence akusztikai készülékek szá­mára, jellemezve egy, a mobilis faléhoz képest oly alakban kiképezett belső fö­lüíettel bíró fix fal által, hogy a két fal közötti, egymásután következő kon­centrikus metszetek egymással egyenlő területtel bírnak. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents