53843. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló, különösen egytengelyű taligák számára

SZABADALMI LEÍRÁS 58843. szám. XX/a. OSZTÁLY. Kapcsoló, különösen egytengelyű taligák számára. WARCHALOWSKI AUGUST GYÁRIGAZGATÓ WIENBEN. A bejelentés napja 1911 február hó 7-ike. Elsőbbsége 1910 jnlius hó 21-ike. A találmány különösen egytengelyű tali­gák kapcsolójára vonatkozik, melynél a kapcsolandó résziek! hüvelyesen fognak össze. E kapcsolóknál azon hátrány észleltetett, hogy a csaprészt-a két kapcsolófél uni­verzális csuklózása dacára nem lehet min­dig könnyen betolni a hüvelybe, mert ez csak akkor sikerül, ha a kapcsolófelek hossztengelyei majdnem egy egyenesben vannak. A találmány értelmében e hátrányt azr által kerüljük el, hogy a hüvelyszerű részt kinyithatóan képezzük ki úgy, hogy a má­sik kapcsolófél a vele képezett szögtől füg­getlenül helyezhető bele s a hüvely zá­rása után benne rögzíthető. A csatolt rajzokon a találmány egy pél­dája 1. ábrán hosszmetszetben, 2. ábrán fölülnézetben látható, 3. és 4. ábrák egy részletet mutatnak nagyobb léptékben, míg az 5. ábra ;a részek kapcsolás előtti helyze­tét tünteti föl. A föltüntetett példánál a találmány tárgya egy magában véve ismert differen­ciálisán rúgózó kapcsolón van alkalmazva, mely a másik kocsi kapcsolócsapját be­fogadó hüvellyel bír. | A hüvely a találmány értelmében nyit-i ható, még pedig a jelen példánál a fölső ! (1) hüvelyfél háts|ó végén csuklósan van erősítve az alsió rögzített (2) hüvelyfélhez úgy, hogy nagy emelőkart képez a behe­lyezett csap leszorításáfa; e kart az (1) hüvelyfél folytatását képező (3) fogantyú még lényegesen növeli. A másik kapcsoló­felet a jelen esetben a (4) csap képezi, mely a másik taligával van kapcsolva és az (5) orrot hordja, melynek révén a szi­lárd hüvelyfél megfelelő (6) résébe akaszt­ható. E rés a találmány értelmében oly alakú, hogy az egymásba akasztott részek hossztengelyük körül bizonyos határok közt elfordulhatnak. Ennek folytán az egyik kapcsolófélbe iktatott azon rúgós szerv, mely a kapcsolt taligák közti normális helyzetet igyekszik föntartani, csak akkor fog igénybevétetni, ha az egyik taliga súlypontja már annyira tolódott el, hogy a fölborulás veszélye fenyeget. A csap behelyezése után a hüvelyt zár­juk, miközben a zárp helyzetbe mozgó hü­velyfél a csapot a hüvelybe szorítja. A két hüvelyfélnek záróhelyzetben való rög­zítése rájuk szerelt rögzítőszervek révén történik, melyek záróhelyzetben kampósan fognak össze.

Next

/
Thumbnails
Contents