53842. lajstromszámú szabadalom • Ládazár

Megjelent 191J. évi október hó 31-én. MAGY. ^ KIK. Lfjgjsí SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53842. szára. V [ 11/d. OSZTÁLY. Ládazár. VARGOSKO MICHAEL GÉPMESTER GYŐRÖTT. A bejelentés napja 1911 január hó 27-ike. •Jelen találmány tárgya páronként együtt- | működő záriórészekkel fölszerelt ládazár; | lényege, hogy a zárórészek mindegyike a láda köré fektetett, kissé nyúlékony sza­lag, célszerűen vasabroncs, végére erősíti tetik, melynek rugalmas feszültsége a zár­részeket együtt tartja. I Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra ezen újfajta zárrajl ellátott fö­lülnézetét, 2. és 4. ábra a zárószerkezetnek magár nak fölülnézetét nyitott, illetve zárt álla­potban, 3. és 5. ábrák hosszmetszeteket a 2. és 4. ábrák A—B, ill. C—D vonalai szerint tüntetnek föl. A zár két együttműködő, célszerűen vas­ból készült (a, b) részből áll, melyek a (c) láda köré fektetett rugalmas és nyúlékony (d) vaspánt két végéhez sajátságos módon erősíttetnek meg. Az (a) zárrész négy (e, f, g, h) kereszt­irányú léccel és ezek között három ablak­szerű (i, k, 1) nyílással van ellátva. A (b) zárrész pedig három (m, n, o) keresztléc­cel és két (p, r) nyílással bír. Az (e) léc mellső széle kissé fölfelé hajlik, az (m) léc pedig mellső végén két horogszerű, hátrafelé emelkedő, ékalakú (s) orral van ellátva. Az (e) és (m) lécek egy-egy (tl, t2) lyukkal vannak ellátva, melyek akkor, ha az (s) orrok az (i) nyílásba illeszked­nek, egymást födik és arra szolgálnak, hogy rajtuk keresztül a készülék zárt álla­potában (ul) ólmozózsinórt lehessen fűzni. Az (a, b) zárrészek a (d) szalag végeire következőképen erősíttetnek: A (d) szalag egyik végét fölülről a (k) nyíláson bevezetjük és a (g) lécen átfek­tetve, az (1) nyíláson keresztülvezetjük és végül a (h) lécre fektetjük. Ezáltal hurok keletkezik és a szalag szabad vége a (h) léc és a tulajdonképeni (d) szalag közé jut. Ezen elrendezés által a (d) szalagra gyakorolt húzó erő a szalagvéget a zár­részhez rögzíti és pedig annál hatályosab­ban, minél nagyobb a húzóerő. A másik (b) zárrész a (d) szalag másik végére ha­sonlóképen erősíttetik meg. A készülék használati módja a követ­kező: A bezárandó (c) láda a (vl, v2) aláté­tekre helyeztetik, azután pedig rátétetik a födő. Azután olykép fektetjük a (d) vas­pántokat a láda köré, hogy a pántvégek a ládafödél fölé kerüljenek. A pántvégekre

Next

/
Thumbnails
Contents