53791. lajstromszámú szabadalom • Kettős téglafal

Megjelent 1911. évi október hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53791. szám. VIJI/a. OSZTÁLY. Kettős téglafal. DR KATONA FÜLÖP MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1910 julius hó 15-ike. A 49.005. sz. szabadalomban védett fa­laknak főelőnye abban áll, hogy ezen fa­lak azáltal, hogy sehol sincs végigmenő vízszintes hézag, a kihajlás ellen nagy mér­tékben vannak biztosítva. Ezen falak, mi­után a téglák élükre vannak állítva, tégla vastagságúak. Igen gyakran előfordul azonban, hogy a magas építkezésben x j% tégla vastagságú falakra van szükség. Ez esetben két egyszerű falat állítunk szoro­san egymás mellé, úgy azonban, hogy a 49.005. sz. szabadalom rajzában «a»-val jelzett, hosszélükre állított téglákat vízszin­tes tengelyük körül 90°-kal elfordítjuk úgy, hogy azok most már lapjukon fekszenek, mint ez az 1. ábrán látható, miáltal a két fal szorosan egybeköttetik. A kihajlás ellen való biztonság pedig még most is teljes mértékben megvan, mert a vízszintes hé­zagok most is mindenütt meg vannak sza­kítva. Az ilyen féltégla vastagságú falak készí­tésének egy második változata a 2. ábrán látható, amelynél a «b»-vel jelölt téglák vannak hossztengelyük körül 90°-kal elfor­dítva úgy, hogy a két fal közti kötést a «b» téglák eszközlik. Végre egy harmadik változat a 3. ábrán látható, melyen úgy az «a», mint a «b» téglák vannak a fönt leírt módon elfor­dítva. SZABADALMI IGÉNYEK. . 1. A 49.005. sz. szabadalom 1. pontjában védett kettős téglafal egy változata, jel­lemezve azáltal, hogy két, szorosan egy­más mellé helyezett fal egymásnak meg­felelő, vízszintes hosszélére fektetett téglái hossztengelyük körül 90°-kal el­forgatva helyeztetnek el a falban. 2. Ugyanezen kettős fal második változata, azáltal jellemezve, hogy az egymásnak megfelelő, keskenyebb élükre fölállított téglák vannak hossztengelyük körül 90 fokkal elforgatva. 3. Ugyanezen kettős fal harmadik változata, jellemezve azáltal, hogy az összes, egy­másnak megfelelő téglák 90°-kal hossz­tengelyük körül el vannak forgatva. (1 rajzlap melléklettel.) Pallag részvénytársaság nyomdija Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents