53788. lajstromszámú szabadalom • Kalaptű

Megjelent 14)11. évi október iió 27-én. MAGY KIR. SZABADALMI Wlffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5B788. szám. I/O. OSZTÁLY. Kalaptű. HEISSIG JOSEF ÉS FLOR KARL ÜZLETVEZETŐK WIENBEN. A bejelentés napja 1911 január hó 1-je. A jelen találmány tárgya kalaptű, mely- i kötve, melynek részei (d)-nél egymásba nek hegyes vége a tű törzsével becsap- j csappannak, hogy a tű, részeinek kinyúj­panó csukló segélyével van összekötve úgy, j tott helyzeténél, a beszúráskor a kellő me­hogy kinyújtott, valamint átfektetett hely- | revséggel bírjon. A két csuklórész közül zetében a kellő biztonsággal megtartatik. j az egyik tetszőlegesen elrendezett maga-Ezáltal lehetségessé válik a tűt részeinek | sítással, a másik megfelelő mélyítéssel van kinyújtott helyzetében a fejre illesztett j ellátva úgy, hogy a csukló részei egymásba kalapon és a hajón keresztülszúrni, minek i csappannak. megtörténtével a tűnek a kalapból kiálló | A 2. ábrában bemutatott alaknál a (c) végét átfektethetjük úgy, hogy a tűhegye j csukló villásan van kiképezve, mely csukló már nem nyúl túl veszélyes módon a ka- I szintén becsappanásra van berendezsve. lapon. | Megjegyzendő végül, hogy az eddig hasz-A mellékelt rajzban a találmány tárgya { nált kalaptűket könnyen lehet a jelen ta­két foganatosítási alakjában van föltűn- I lálmány tárgyát képező tűkké átalakítani, tetve. Az j SZABADALMI IGÉNY. 1. ábrában bemutatott foganatosításnál | Kalaptű, jellemezve azáltal, hogy a tű a tűnek (a) hegyes vége a tűnek (b) tör- j hegyes vége a tű törzsével egy becsap­zsével a (c) csukló segélyével van össze- | panó csukló segélyével van összekötve. (1 rajzlap melléklettel.l MLUI vtBXVtMT/iRMflXO KTOHBJUA BQD*PI|TK.

Next

/
Thumbnails
Contents