53786. lajstromszámú szabadalom • Nyomólevegővel működtetett kettős fékberendezés mozdonyok és hajtókocsik számára

Meelelent 1911. év! október hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI pfi|f l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53786. szám. V/b. OSZTÁLY. » Nyomólevegővel működtetett kettős fékberendezés mozdonyok és hajtókocsik számára. THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1910 julius hó 23-ika. A jelen találmány tárgya nyomólevegő- | vei működtetett kettős fékberendezés moz- | donyok vagy hajtókocsik, illetve mozdonyok és szerkocsik számára, mely a szükséghez képest vagy önműködő vagy nem önműködő (közvetlenül ható) fék módjára működtet­hető. Emellett a mozdonyfékek avagy szük­ség szerint a mozdony- és szerkocsifékek a hozzátartozó vonatfékekkel úgy együtteseD, mint ez utóbbiaktól teljesen függetlenül is működtethetők anélkül, hogy a vonat ösz­szes fékjeinek önműködő hatása bármi mó­don is károsan befolyásoltatnék. A találmány különösen a közvetlen fékek vezetékei szá­mára szolgáló fékszelepnek tökéletesített szerkezete által tűnik ki, mely szeleppel egy külön szabályozócsap lehet összekötve. Az ugyancsak erre a célra szolgáló ismert berendezések, melyeknél a mozdony- s vonat­fékek egymástól függetlenül működtethetők, súlyos hátrányokkal bírnak, nevezetesen fö­lötte bonyodalmas, a mozdonyvezetők által nehezen érthető és költséges szelepszerke­zetekkel vannak ellátva. Más berendezések­nél viszont a mozdony- és szerkocsifékek­nek a kocsifékektől függetlenül való meg­eresztése alkalmával jelentékeny mennyi­ségű nyomó levegő pazaroltatok el fölösleges módon, amennyiben a nyomó levegő nem | nem csupán a fékhengerekből, hanem a | mozdonyok és szerkocsik segédlégtartályai-: ból is kibocsáttatik. Oly berendezéseknél pedig, melyeknél a közvetlen fék fékszelepe akként van szerkesztve, hogy az a haszná­lat bizonyos eseteiben a mozdonyokon és szerkocsikon levő segédlégtartályoknak a fékhengerekkel való összeköttetését teljesen elzárja, súlyos hátrányok állnak elő azáltal,, hogy a közvetlen fék fékszelepének ezen állásánál a mozdony- és szerkocsifékek ön­működő hatása megszűnik. Mindezen hátrá­nyukat a jelen találmány beszünteti, mely egyszersmind eddigi berendezések összes előnyeivel, valamint olyan előnyökkel is ren­delkezik, milyeneket amazok fel nem mu­tatnak. A mellékelt rajzokon a jelen találmánj' tárgya néhány foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a jelen találmány szerinti fékbe­rendezésnek általános elrendezését mu­tatja. A 2. ábra a fékek közvetlen működtetésére szolgáló fékszelepnek függélyes hosszmet­szete, mely szelep egy külön szabályozó­csappal is összeköthető. A 3. ábra a fékszelep forgó tolókájának fészkét nagyobb léptékben tünteti föl, mely-

Next

/
Thumbnails
Contents