53774. lajstromszámú szabadalom • Tartány légi járművek üzemi anyagának tárolására

Meg-jelent J Í>11. évi október hó 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fflfl f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53774. szám. V/h. OSZTÁLY. Tartány légi járművek üzemi anyagának tárolására. HOFFMANN J. VILMOS ÁLLAMI ÉPÍTŐMESTER BERLIN/M CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1910 január hó 28-ika. Légi járműveknek külön tartányokban -elhelyezett benzint, olajat és más az üzem­hez szükséges folyékony anyagokat kell magukkal vinniök. Az eddigi, általában hen­geralalkú ily tartányoknak hátránya, hogy & levegővel szemben vízszintes irányban nagy ellenállást fejtenek ki, amely ellenállás nem minden ponton egyenlő. E tartányok különösen oldalról jövő széllel szemben nyújtanak nagy ható fölületet. További hát­rányuk még az is, hogy ferde helyzetük­ben súlypontjuknak helyzetét az ide-odaömlő folyadék folyton változtatja és bennük a folyadék lökésszerű mozgásokat végez. Jelen találmány szerint a folyadéktartány •diszkoszszerü, vagyis gömbsüveg vagy meg­közelítően süveg alakban készül. Az úszó gyanánt is fölhasználható tartány új alak- , jávai a levegőt a legelőnyösebb módon ha­sítja és előnye még az is, hogy feneke szé­lesebb és tartófölület gyanánt működik, a minek folytán az emeléshez kisebb erő szük­séges. A folyadéktartány diszkoszszerü alak­jánál fogva súlypontjának helyzete állandó marad, akár üres a tartány, akár meg van töltve és a folyadék lökésszerű mozgása is lehetőleg meg van akadályozva. Mellékelt rajz az új berendezés egy foga­natosítási alakját ábrázolja sárkányrepülő­gépen alkalmazva. Az 1. ábra előlnézet, a 2. ábra oldalnézet.. Az ábrázolt sárkányrepülőgép a középső merev (a) vázból és három-három, e vázra erősített (b) tartófölületből áll. A tartófölü­letek egyik oldalán a magasságirányzó (c) kormány, másik oldalán az oldalirányzó (d) kormány van. A 2. ábrán az (a) váz alatt halalakú (e) tartószerkezetek láthatók, ame­lyek a repülőgép támasztékai gyanánt szol­gálnak. Az (f) folyadéktartány az (a) váz alsó ré­szében van megerősítve és amint a rajzból látható, lapos diszkoszhoz hasonló alakú. A gyakorlati kivitelnél természetesen a tartányt nem kell geometriai pontossággal i gömbsüveg alakjában kiképezni, hanem e célra hasonló alakú forgástestek, például lapos paraboloidok is alkalmazhatók. Az sem szükséges föltétel, hogy az alapfolület pon­tosan köralakú legyen, lehet az hosszúkás, pld. ellipszisszerű is; továbbá a tartány fölső falának sem kell síkfölületünek lennie. Bármely légi jármű több ily tartánnyal is szerelhető föl, amely tartányoknak alkalmas pontjain, legelőnyösebben a fenékfölületnek legmélyebben fekvő részén kidomborodások

Next

/
Thumbnails
Contents