53746. lajstromszámú szabadalom • Elektromos váltóállító berendezés

Megjelent 1911. évi október hó 21-én. MAGY ^ KIR. SZABADALMI WW HIVATAL SZABADALMILEIRAS 53746. szám. V/a/i. OSZTÁLY. Elektromos váltóállító berendezés. BRÜDER REDLICH & BERGER CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1910 julius hó 4-ike. Elsőbbsége 1908 február hó 28-ika. Találmányunk tárgya elektromos váltó­állítóberendezés, melynél valamely elektro­motor magát záró végtelen csavaráttevésre hat, ez pedig a váltónyelv átállításával egy­idejűleg a váltójelző szerkezetét és a motor áramvezetékébe bekapcsolt átkapcsolót be­folyásolja és egy kontaktusberendezést mű­ködtet és egy kontaktusberendezést is zár, mely az átkapcsoló két oldalán a fővezeték­hez kapcsolódó elágazó vezetékbe van be­kapcsolva és a mótor áramot a kellő pilla­natban megszakítja. Ezenkívül egy kettős reiais is van alkalmazva, melynek csévéi egymással állandóan láncolatosan kapcsolva akkén vannak az árramforrással összekötve, hogy mindegyik relaist a másiktól függet­lenül egyetlen közös és fölváltva különböző előjelű állítóáramot vezető vezeték működ­tesse és így a mótoráram vezetőjét zárja. A csatolt rajzokon ily váltóállítóberende­zés sémája látható. Az (m) elektromágnes alkalmas (g) átte­vés útján az (s) csavart forgatja, mely is­mét az (sl) csavarkerékbe fogódzik. A csa­varkerék tengelyére a (k) forgattyú van föl­ékelve, melyhez az (m) hajtórúd kapcsoló­dik, ez pedig alsó végével a háromkarú (h) emelő (b) karjaival van csuklósan kapcsolva. A (h) emelő az (o) pont körül forgatható. A (c) emelőkarhoz a (z, zl) váltónyelveket mű­ködtető (t) vonórúd kapcsolódik, míg az (a) emelőkar az (u) átkapcsolót vezérli. A (b) emelőkar a (d) rúdat a váltó (1) jelzőszer­kezete (r) kúpkerekeinek közvetítésével a nyelveknek megfelelően mozgatja. Az (sl) csavarkerék tengelyére két egymással átló­san szemben fekvő bevágással ellátott (j) kontaktuskorong van szigetelten fölékelve. A (61 ) és (71 ) pontokkal kapcsolt kontaktus­ujjak a nyugalmi állapotban a (j) korong ki­vágásai fölött fekszenek, ezenkívül egy (rl, r2) kettős reiais is van alkalmazva, mely a motort a váltó átállítása céljából kormá­nyozza. A váltónyelveken a rugatmas (cl) és (c2) nyelvellenőrző kontaktusok vannak elrendezve. A berendezés működési módja a következő : Ha az (I) sarokkapcsolón a váltóállítómű pozitív áramhullámot indít, ez az (1, 2, 3, r2, 4, 15, III) negatív kapcsoló áramkörön megy át. Az (rl) és (r2) reiais állandóan láncolatosan vannak a (II) és (III) sarokszo­rítók közé kapcsolva, tekercselésük pedig olyan, hogy fegyverzetüket csakis akkor húzzák meg, mikor a teljes feszültség alatt állanak. A (II) és (III) sarokszorítók ugyan­ahhoz a telephez vannak kapcsolva, mely ' az állítóáramokat szolgáltatja.

Next

/
Thumbnails
Contents