53712. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tüzelési maradékoknak hasznosítására

Megjelent 1911. évi október hé 21-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |Bn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53712. szám. II/a. OSZTÁLY. Eljárás tüzelési maradékoknak hasznosítására. VELTENER SCHWEMMSTEIN-INDUSTRIE FÜR SCHLACKENVER­VVERTUNG M. B. H. CÉG VELTENBEN, MINT MŰLLER ADOLF IGAZGATÓ VELTENI LAKÓS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1910 november hó 26-ika. Elsőbbsége 1909 november hó 27-ike. A jelen találmány tárgya eljárás házi tüzelésre szánt, füstmentes szénnek előál­lítására, salaknak és szálló hamunak mel­léktermék gyanánt való egyidejű előállí­tása mellett. A jelen találmány szerint félig kihasznált tüzelőanyagok maradékait dolgozzuk föl és ezeket más anyagoknál már ismeretes röpítési eljárás segély éve! fajsúly szerint lehetőleg tisztán fajtázzuk. Ily módon fölaprított és megkokszolt, te­hát füstmentes házi tüzelésre alkalmas, egyenletesen aprított salakot és tiszta szálló hamut kapunk egymás mellett, egyet­len munkamenetben. A találmány további tárgya röpítő szer­kezet a tüzelési maradékok elválasztására, ami a fajtázandó anyagnak egy ütköző testhez való röpítése által történik, ahol is a röpítést ismert módon, függélyes ten­gely körül forgatható röpítő test végzi. Ismeretes ugyan már röpítő szerkezetek­nél a leszálló anyagot ütközőgyűrűk felé röpíteni, de eddigelé ily berendezéseket csak úgynevezett légszitákkal kapcsolat­ban használták, melyeknél a föladat az volt, hogy légáram segélyével válasszák el egy keveréknek lisztfinomságú alkotó részeit. A jelen találmány szerint már most a fajtázást nem légárammal végezzük, ha­nem azáltal, hogy az egyes alkotó részeket az ütköző testhez való ütődés után rézsú­tos irányban különböző távolságban, ille­tőleg különböző irányban, röpítjük a for­gási középponttól, mely célból, az ütköző testnek fölüle tei hegyes szöget zárnak be az ütközés irányával. A jelen találmány szerint nem szabad, hogy a fajtázandó anyag merőlegesen, vagy közelítőleg merőlegesen találja az üt­köző testet, hanem az ütközési szögeknek a fajtázandó tüzelési maradékok termé­szete szerint különbözőnek kell lenniök. Az ütköző fölület homorú, vagy domború lehet. ! A jelen találmány szerint az ütköző test azonkívül a függélyes irányban beállítható úgy, hogy ugyanazzal a szerkezettel kü­lönböző alakú és összetételű fajtázandó testek alkatrészeit választhatjuk el egy­mástól. Célszerű az ütköző testnek harangalakú kiképzése, és annak oly módon való ágya­zása, hogy függélyes irányban beállítha­tóan domború oldalával a röpítő test felé I legyen fordítva. A röpítő forgási test ek-1 kor ugyanis szintén hárangalakú és belül

Next

/
Thumbnails
Contents