53703. lajstromszámú szabadalom • Újítások vasnak és más fémeknek előállításában

Megjelent 1911. évi október hé 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Wgffi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58703. szám. XII/d. OSZTÁLY. Újítások vasnak és más fémeknek előállításában. B0URC0UD ÁGOST EMIL MAGÁNMÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1011 január hó 4-ike. Elsőbbsége 1910 január hó 10-ike. Jelen találmány egy önmagában zárt körfolyamatra vonatkozik, melynek segé­lyével valamely fémet ércéből redukáló gázalakú közeg, főleg széntartalmú közeg által kiválaszthatunk és az emellett képző­dött széndioxidot fehérizzású szén által új­bóli fölhasználásra regenerálhatjuk. A re­dukáló- és regeneráló folyamat egy zárt és független körfolyamatban foganatosítta­tik vagy a két folyamat együttesen bár­mely kívánt egymáshoz képesti viszonyban megy végbe, olymódon, hogy a széndioxid és szénoxid közötti mennyiségviszony a reakciógázban a legkülönbözőbb" eseteknek vagy körülményeknek megfelelően szabá­lyozható. Jelen találmány oly javításokra vonatkozik, melyek nagyobb gazdaságossá­got, növelt ellenőrzést és tisztább terméket eredményeznek. A találmány az alábbiakban főleg vas­ércekhez alkalmazva van leírva, mely célra az rendkívül alkalmas. A találmány értelmében a helyett, hogy az érc és ömlesztőszer adaga aránylag nagy darabokban egy aknás kemencébe helyez- j tetnék és a redukálógáz e masszán át és körülötte áramoltatnék, amint ezt már eddig­elé ajánlották, az ércből és ömlesztőszer­ből álló adagot fölaprított vagy szemcsés | állapotba hozzuk és lassan, valamint foly-I tonos mozgásban a redukálókemence, pl. J forgókemence, redukáló zónáján hagyjuk ! áthaladni. A főleg szénoxidból és ezzel szabályozott mennyiségben kevert szén­dioxidból álló redukáló gáznak árama az ércből és ömlesztőszerből álló, folytonos mozgásban tartott áramon benső érintke­zésben halad tova. Minthogy ezáltal az érc és ömlesztőszer a redukálógáfzzal benső érint­kezésbe hozatik, ennek'folytán az érc ha­tásos módon és aránylag gyorsan redukál­tatik. Ezután a redukált ércet, az érkőze­tet és az ömlesztőszert egy vagy több ol­vasztókemencébe, előnyösen elektromos ke­mencébe helyezzük, melyben az említett anyagok megolvadnak és a fém kiválik. Szükség esetén a fémet a kemencében még tovább kezelhetjük, hogy jellegét megvál­toztassuk. A kezelendő érc általában kü­lönböző tisztátlanságokat, pl. foszfor, kén, arzén, mangán, chrom és szilícium vegyü­leteit, továbbá nedvességet és szerves al­katrészeket tartalmaz. Ép így a redukálógáz ; többnyire hidrogént, vagy hidrogént sza­baddá tevő anyagokat, mint vizet tartal­maz, mely anyagokból a fölbomlásnál hid­rogén válik szabaddá; a redukálógáz to­vábbá kéndioxidot is tartalmaz.

Next

/
Thumbnails
Contents