53694. lajstromszámú szabadalom • Tárnatámasz

Megjelent 1911. évi október hó 21-én. MAGY. gljs KIR SZABADALMI JB B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5B694. szám. XII/a. OSZTÁLY. Tárnatámasz. RIEGEL VILMOS BÁNYAIGAZGATÓ BRENNBERGBÁNYÁBAN. A bejelentés napja 1911 január hó 12-ike. A találmány tárgya oly tárnatámasz, mely különösen nagy földnyomású tárnákban igen célszerűnek bizonyult és lényegileg egy vaskeretből áll, mely kerülete minden pont­ján kifelé domborodó ívelésű úgy, hogy a reá nehezedő nyomást jól fogja föl. A csatolt rajz a találmány tárgyának né­hány példáját tünteti föl. Az 1. ábra értelmében a tárnatámaszt az (a) profilvas képezi, mely úgy van hajlítva, hogy egy önmagában zárt, ívelt oldalú és csúcsú háromszögalakú keretet képez. A keretet a szállítás és elhelyezés könnyíté­sére célszerű a rajz értelmében két részből készíteni s a részeket elhelyezés előtt vagy közben ismert módon mereven kapcsolni. A keretet legcélszerűbb sínekből készíteni úgy, hogy a síntalp kifelé forduljon s nagy támasztófölületet nyújtson. A 2. ábrabeli példa még nagyobb nyo- i mások fölvételére alkalmas és további ismer­tetés nélkül érthető. A keret alakja termé­szetesen a helyi körülmények szerint vál­tozik. A 3. ábra egy további példát mutat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tárnatámasz, jellemezve egy önmagában zárt vaskeret által, melynek kerülete mindenütt kifelé domborodó ívelésű. 2. Az 1. alatt igényelt tárnatámasz fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a keret ívelt oldalakkal bíró egyenszárú háromszögalakú s két vagy több rész­ből áll, melyek mereven vannak egy­mással kapcsolva. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt tárnatámasz foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a keretet megfelelően hajlított, i talpával kifelé forduló sín képezi. (2 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents