53668. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés önműködő telefonközpontoknál a beszélgetések számlálására

___ Megjelent 1911. évi október hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI ljg|f | HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58668. szám. Vilii• OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés önműködő telefonközpontoknál a beszélgetések számlálására. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 májas hó 19-ike. Elsőbbsége 1909 augusztus hó 2-ika. Találmányunk tárgya oly kapcsolási el- | rendezés önműködő telefon központoknál, mely lehetővé teszi, hogy a beszélge­tést annak befejezte után számláljuk meg. A találmány szerint az eddigi elrendezések­től eltérően, melyeknél a'kapcsolás létesí­tésére szolgáló kiválasztók kiválasztása és a beszélgetést megszámlázása egyidejűleg történt, a kapcsolók kiváltását késleltetjük, illetve csakis a számlálás megtörténte után végezzük és ébből a célból a beszélgetés befejezte után, a vezetékkiválasztóhoz kap­csolt vezetékrelais árammentessé válása, illetve gerjedése következtében előkészítő átkapcsolást indítunk meg, mely az első csoportkiválasztót arra készteti, hogy egy további átkapcsolás által először hátrafelé, a fölhivó előfizető vezetékén a beszélgetést megszámlálja és azután újabb átkapcsolás­sal a kapcsolásnál igénybe vett kiválasztót kiváltsa. Találmányunk szerint az egyik előfizető vezetékkiválasztójához kapcsolt vezetékrelais árammentessé válása után a vizsgáló és ki­váltó vezetékek hátrafelé, egészen az első csoportkiválasztóig segéd relaisok tekercse­lésein át egymás után röviden záródnak, anélkül, hogy ennek következtében a ki- j választó kiváltása menne végbe, hanem az i első csoportkiválasztónak a fölhivó előfizető számláló művét befolyásoló relaisje gerjed az összekötővezetéknek a vezetékkiválasztó­nál zárt másik ágán át, mire a második csoportkiválasztó vizsgálóvezetékének az első kiválasztónál történő megszakadása és a vizsgálóvezeték megszakadásának segéd­relaisk útján történő tovább vitele követ­keztében a kiválasztók kiváltása megy végbe. Ez a találmány szerint akként történik, hogy a fölhivó vagy fölhívott előfizető a vezetékkiválasztójához kapcsolt vezeték­relais árammentessé válása után, a vezeték­kiválasztó vezérkapcsolója az átbeszélő állás­ból, egy lépéssel tovább mozog. A kapcsoló eme helzyeténél az utolsó csoportkiválasz­tóhoz menő vizsgáló vezeték záródik, a vezérkapcsoló elektromágnesét egy rögzítő áramkörbe bekapcsoló segédrelaisjén át, az utolsó csoportkiválasztó vizsgálőrelaisje egy hasonló segédrelais tekercselésén át zárja az utolsó előtti csoportkiválasztó vizsgáló­vezetékét és így tovább, míg az első csoport­kiválasztó vizsgálóvezetéke a vezérkapcsolót kapcsolja be egy árammegszakítón át. Ennek következtében az első csoportkiválasztó ve­zérkapcsolója is elmozdul egy lépéssel és j oly helyzetbe jut, melyben az első csoport-i kiválasztónak a fölhivó előfizető számláló-

Next

/
Thumbnails
Contents