53663. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajóajtók, hajóablakok és egyéb vízmentesen elzárandó nyílások tömítési helyein idegentestek lerakódásának megakadályozására

___ Megjelent 1911. évi október hó 14-én. MAGY. g&v KIR SZABADALMI fBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53663. szám. VIJI/k. OSZTÁLY. Berendezés hajóajtók, hajóablakok és egyéb vízmentesen elzárandó nyílások tömítési helyein idegen testek lerakodásának megakadályozására. MAZZOLINI JÓZSEF TŐKEPÉNZES NÁPOLYBAN. A bejelentés napja 1910 április hó 21-ike. Hajóajtók, hajóablakok és hasonló víz­mentesen elzárandó nyílások kereteiben lévő vezetékek megvédésére és idegen testeknek, mint szénnek, pornak, posztódarabkáknak, szögeknek, fa- vagy vasrészecskéknek ezen vezetékekbe való benyomulásának megaka­dályozására a jelen találmány értelmében a keretek oldalrészeit és küszöbét a tömí­tési helyeken védőbádoglemezekkel látjuk el, melyek az ajtó vagy ablak eltolása, ille­tőleg megnyitása alkalmával fölcsapódnak. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben szerkesztett védőberendezés egy példa­képen választott kiviteli alakja van bemu­tatva, és pedig az 1. ábra a védőberendezéssel ellátott ke­ret belülről való nézete távlati ábrázolás­ban, a 2. ábra annak kívülről való nézete hasonló módon föltüntetve, a 3. és 4. ábrák a berendezés két oldal­részének nézete, mely oldalrészek sarok­pántok segélyével a keret szembenfekvő oldalain vannak megerősítve, végül az 5. ábra azon alkatrész oldalnézete, mely a keret küszöbét védi. A védőberendezés az ajtó- vagy ablak­kereten sarokpántok segélyével van meg­erősítve. Az (e) rész, mely a küszöböt védi (d) ós (i) végeivel fölfelé van hajlítva. A függélyes (c) és (g) oldalrészek alsó végei­ken alkalmas pontokon tojásalakú (f) és (h) kidudorodásokkal bírnak, melyek az (e) rész fölfelé álló (d) és (i) végeivel kapcsolód­hatnak. Tegyük föl, hogy az 1. ábra szerint az ajtót, vagy ablakot, mely a nyílást elzárja, az (A) és (B) nyilak irányában toljuk el. A keret nyílása mentén való eltolódása alkal­mával az ajtó vagy ablak a (c) oldalrész visszahajlított széle alá nyúlik, ezt sarok­pántjai körül elforgatja, miközben az (e) rész fölfelé álló (d) végére nyomást gyako rol és a (c) oldalrészen lévő (f) kidudoro­dás az (e) részt sarokpántjai körül fölcsap­pantja. Ezen elforgás alkalmával az (e) rész másik fölfelé álló (i) vége a (g) oldalrész (h) kidudorodására gyakorol nyomást és ezt is fölcsappanni kényszeríti. Ugyanezen művelet megy végbe, midőn az ajtót a nyilakkal ellenkező irányban toljuk el. A berendezés alkatrészei ez eset­ben megfordítva vannak elrendezve. Ha az elzáró ajtó vagy ablak mozgatása fölülről lefelé történik, akkor a (c) oldalrész fölső végét ferdén le kell metszeni úgy,

Next

/
Thumbnails
Contents