53658. lajstromszámú szabadalom • Acetylénfejlesztő

___ Megjelent 1911. évi október hó 14-én. MAGY. ggfe KIR. SZABADALMI KSIh HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58658. szám. II/e. OSZTÁLY. Acetylénf ej les ztő. HARRIS WILLIAM WELD MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1910 julius hó 8-ika. Elsőbbsége 1909 julius hó 28-ika. Jelen találmány az acetilénfejlesztőknek különösen azon fajtájára vonatkozik, mely­nél a fejlesztő egy tere rugalmas fallal van ellátva. A találmány célja oly acetilénfejlesztő szerkesztésében áll, melynél a gáz önműkö­dően alacsony nyomás mellett állíttatik elő és a gáztérben lényegében állandó nyo­máson tartatik, miáltal a lángzónái oly lángot kapunk, melynek fényerőssége gya­korlatilag véve állandó. A találmány célja továbbá oly acetilén­fejlesztő szerkesztésében áll, melynél a gáz­fejlődés önműködően megszűnik, ha a gáz­fejlesztő túlságosan igénybe van véve, mi­által a készülék túlterhelését és ennekfoly­tán annak túlhevítését elkerüljük. A talál­mány célja továbbá abban áll, hogy a ké­szülék vagy a gázfejlesztő működése ön­működően megszakíttassék, valamint annak újbóli működése gátoltassék, ha a gázfej­lesztőben, vagy egy csőben, vagy más al­katrészben tömítetlenség lép föl. A találmány értelmében a gázfejlesztő biztonsági berendezéssel fölszerelt karbid­adagolószerkezettel bír, mely az adagolást önműködően megszakítja, ha az előállított gáz nyomása a rendes előre meghatározott nyomást túllépi, miáltal a karbid további adagolása és ennek következtében a to­vábbi gázfejlesztés megszűnik, míg a biz­tonsági berendezést kézzel szabaddá tesszük. A találmány értelmében az adagolószer­kezet akképen van berendezve, hogy műkö­désében önműködően szünet áll be, ha a karbid nem bomlik föl azonnal, mint pl. a víz habzásánál, vagy ha adott vízmennyi­l séghez túlsók karbid vezettetik hozzá, mi­! által elkerüljük azokat a hátrányokat, me­lyek akkor lépnek föl, ha a készülék keze­lője a víz megújítását friss karbidadag behe­lyezésénél elmulasztja. A találmány, továbbá a karbidadagoló­szerkezettel összeműködő biztonsági beren­dezés alkalmazását célozza, mely a karbid további adagolását önműködően és hatáso­san megszakítja, ha a gáznak rendes előre meghatározott nyomása bármely okból a kelleténél nagyobb tekintet nélkül arra, hogy a gázfejlesztő rendes vagy rendelle­nes állapotban van-e. A találmány értelmében a gázfejlesztő ru­galmas résszel bír, melynek mozgását az előállított gáz nyomása szabályozza. Ez a rugalmas rész egy dugattyút működtet, mely egy vagy több válaszfallal bír, a % utóbbiak egymásfölött fekvő kamrákat ké­peznek. A dugattyú a karbidtartány (gy

Next

/
Thumbnails
Contents