53657. lajstromszámú szabadalom • Eljárás indexylalkalisóknak a phenylglycin alkálikus olvasztékaiból, annak derivátjaiból hemologjaiból vagy hasonló természetű vegyületeiből szilárd állapotban való leválasztására

Megjelent 1911. évi október hó 14-én. —~­MAGY. KIR. SZABADALMI B m HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58657. szám. lV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás indoxylalkalisóknak a phenylglycin alkalikus olvasztékaiból, annak derivátjaiból, homologjaiból vagy hasonló természetű vegyületeiből szilárd állapotban való leválasztására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG HÖCHST/M MAINBEN. A bejelentés napja 1910 szeptember hó 16-ika. Elsőbbsége 1909 szeptember hó 27-ike. A sok szabad maróalkaliát tartalmazó indoxilolvasztékok, ahogy azokat phenil­glieinből, ennek derivátjaiból, homologjai­ból és analógjaiból különböző eljárások se­gélyével, pl. alkálihidrátokkal vagy alkáli­hidrátkeverékekkel és natriumaniddel vagy nátriummal (lásd pl. a 137.955., 1,417.499. stb. sz. német szabadalmakat) kapjuk tudva­levőleg oly módon dolgoztatnak föl, hogy az olvasztékokat vízben föloldják és az indi­gót levegővel kifújják, miközben az összes alkálihidrát oldatba megy. Ha azonban az olvasztékokból az indoxilt, mint olyat akar­ták leválasztani, akkor az összes fölös és azonkívül az indoxilalkáliolvasztékok vizes oldatának az indoxilhez kötött alkálihidrát­ját savakkal kellett közömbösíteni, hogy az indoxilt kicsaphassák. Ezen eljárással az összes alkáli veszendőbe ment. A leválasz­tásnál azonkívül a szabad állapotban ke­véssé állandó indoxil részben felbomlik. Az indoxilnak valamely formában való kivá­lasztása azonban műszaki szempontból nézve igen nagy értékű: így különösen az indoxil­nak indigóba való átvitele céljából oly tes­tek hozzáadásával, melyek által a kicsapott indigó más fizikai tulajdonságokat ny e mint aminőt pl. alkálihidrátban egészen vagy részben oldható szervetlen higítósze­rek, vagy pl. enyv, vagy zsírsavas sók*, melyek az indoxilolvaszték oldatokhoz ada­golva, az alkálihidrát visszanyerését meg­nehezítenék. Nagy értékű ez a kiválasztás továbbá az indoxilnak indigóba való átvi­tele céljából igen gyengén alkálikus vagy neutrális, ill. gyengén savanyú oldatba, vagy olyan hígításban, amelyben az indoxilol­vasztékok közvetlen alkalmazása mellett az alkálihidrátnak földolgozása már nem volna gazdaságos. Azt találtuk már most, hogy az indoxilt igen előnyös módon választhatjuk ki az indoxylolvasztékokból 'alkálisói alakjában, ha az indoxilolvasztékokat korlátozott meny­nyiségű vízzel összekeverjük, ami célsze­rűen hűtés vagy jég fölhasználása mellett történik: kis mértékű kavarás után az indoxilalkáli fénylő kristálylapocskák alak­jában válik ki, még pedig csaknem teljesen. Az emellett képződött igen erősen koncen­trált maróalkálilúg az indoxilalkálinak ki­sózását létesíti. Ha a csapadékot most már

Next

/
Thumbnails
Contents