53640. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rézammoniaoldat előállítására

Megjelent 1911. évi október hó 14-én. MAGY, SZABADALMI m HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58640. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY­Eljárás rózammoniaoldat előállítására. BERNSTEIN HENRY GYÁROS PHILADELPHIÁBAN. A bejelentés napja 1010 július hó 19-ike. Jelen találmány rézammojiiaoldatnak kö­zönséges levegőhőfoknál történő előállítá­sára szolgáló eljárásra vonatkozik, mely oldat tudvalevőleg műselyem előállításánál nyer alkalmazást. A jelen eljárás abban áll, hogy melaszt ammoniavízzel keverünk és aztán ez olda­tot rézforgácsokkal telt kazánba hozzuk. Az eljárás egy foganatosítási módja abban áll, hogy melaszt vagy hasonló anyagot erős ammoniavíz hatásának tesszük ki, az­után e folyadékot gyöngébb ammoniavíz hozzáadásával a kivánt erősségűre redu­káljuk és a rézforgácsokkal telt kazánba hozzuk. Ismeretes, hogy a rézoxydammoniaoldatot elő lehet állítani úgy, hogy fémrezet és ammoniavizet zárt tartányba helyezünk és azután levegőt hagyunk a folyadékon ke­resztülvonulni, illetőleg fuvunk azon keresz­tül. Ezen módszer alkalmazása esetén azon­ban csak körülbelül 21 /a °/0 rezet lehetett föloldani és maradandó oldatban tartani. A most jelzett eljárás eredményei némi javulását érték el azzal, hogy a folyadék hőfokát 5° C-on alul tartották. Ha a hőfok 5° C-nál magasabbra emelkedik, rézhydroxyd csapódik le, ami a réztartalmat és az oldat­nak növényi sejtanyag, illetőleg cellulóz és hasonló anyag irányában való oldóképessé­gét csökkenti; sőt bizonyos esetekben ezen oldóképességót teljesei meg is szünteti. Ehhez járul még, hogy ez oldat nem állandó és hogy alacsony hőfokon tartandó. A folyadék alacsony hőfokának betartása azonban tetemes költségekkel jár, azonkívül az ilyen alacsony hőfok a munkásokra egész­ségtelen és kellemetlen. A jelen eljárás alkalmazásával ellenben sikerül 5%-os, sőt ennél erősebb rézoldatot is közönséges hőfoknál előállítani, mely ol­dat ennek dacára a közönséges hőfoknál állandó és nagy oldóképességű. A találmánybeli eljárás gyakorlati foga­natosításánál célszerű mindenekelőtt erős ammoniavizet venni és ehhez, az alkalma­zandó egész folyadékmennyiség után szá­mítva, körülbelül 2% melaszt adni. E me­laszoldatot ezután megfelelő erősségű am­moniavíz további hozzáadásával hígítjuk és ezen oldatot rézszalagokkal vagy rézforgá­csokkal telt tartányba hozzuk. Ezután nyomó­levegőt hagyunk a folyadékon keresztül­vonulni. Ámbár tetszőleges erősségű oldószerek nyerhetnek itt alkalmazást, körülbelül 20% -os ammoniavizet lesz célszerű a melasz föl­oldása céljából használni. Ezen melaszolda-

Next

/
Thumbnails
Contents