53595. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés henger- vagy kúpalakú üreges fémtesteknek előállítására

Megjelent 1911. évi október lió 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58595. szám. XVI/g- OSZTÁLY. Eljárás és berendezés henger- vagy kúpalakú üreges fémtesteknek előállítására. RATING WILHELM GAZDÁSZ R/M MÜLHEIMBEN. A bejelentés napja 1910 december hó 28-ika. Elsőbbsége 1910 január hó 6-ika. Ismeretes volt eddig is, hogy vasból, acél­ból, rézből, bronzból vagy. más effélékből való üreges testek öntésénél a fémnek a magra való rátapadását, ill. rásülését azáltal gátoljuk meg, hogy az öntés után a lefelé vékonyodó magot a formából kiemeljük. Ezzel szemben jelen találmány szerint a magot már az öntés közben emeljük ki. Ezen eljárással a repedés-képződést, külö­nösen vékonyfalu öntvényeknél sokkal haté­konyabban gátoljuk meg, mintha a magot csak az öntés befejezése után emeljük ki. Ha kettősfalu üreges testeket akarunk elő­állítani, úgy ennek megfelelőleg mindkét magot együttesen kell az öntés közben ki­felé mozgatni és emellett a magoknak egy­mással összekötve kell lenniök. Az 1. és 3. ábrák oly csészét ábrázolnak, mely egyfalú üreges testek öntésére alkal­mas. Az (a) csészébe a lefelé kissé véko­nyodó (b) mag van behelyezve. A (b) mag­nak fölfelé mozgatása már az öntés közben mechanikai erő segélyével történik. A 2. és 4. ábrák kettősfalu üreges testek előállítására szolgáló csészét tüntetnek föl. A (a) csészébe az ugyancsak kissé véko- j nyodó belső (b) mag van behelyezve. Ez a ' mozgatható (b) mag a gyűrűalakú (g) vas- j maggal a (c) hevederek útján van szilárdan ' | összekötve. A belső (b) magnak fölfelé moz­gatásánál tehát az ezzel összekötött külső maggyűrű is emeltetik úgy, hogy a két (b és d) mag az öntvény zsugorodása szá­mára kellő helyet biztosít, miáltal a belső és kiilső falnak rásülése meggátoltatik. Minthogy a rásülés ki van küszöbölve, ily­képen az öntvénydarabok repedéaképződése is lehetetlenné válik. A (d) mag az (e) vasmagot veszi körül, mely az (f) csavarok segélyével a csészén alkalmazott (g) harántvason van megerő­sítve és a kivánt magassági helyzetben be­állítható. Miután az öntendő üreges test megmerevedett, a haránttartó eltávolítása után a (b és d) magdarabokat egészen ki­emeljük, ezután az (e) magdarabot is ki­vehetjük, mely a kiemelés megkönyítésére ismeretes módon egyes részekből van össze­kötve. Az egymással összekötött (b és d) magdaraboknak fölfelé mozgatása kézi úton vagy géphajtás útján, szíj hajtás és csavar­orsó vagy egyéb emelő berendezések segé­lyével történhetik, és pedig egy a tapasz­talatból adódó pillanatban. A kissé mindig összefutó beltér szükség esetén további megmunkálás utján hengeressé alakítható át. Az üreges fémtestek természetesen prizmatikusak vagy gulaalakuak is lehetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents