53584. lajstromszámú szabadalom • Kaparós kotróberendezés

Megjelent. 1911. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58584. szám. XII/o. OSZTÁLY. Kaparós kotróberendezée. SALINE LÜNEBURG CÉG LÜNEBURGBAN. A bejelentés napja 1910 december hó 17-ike. Elsőbbsége 1909 december hó 29-ike. Jelen találmány tárgya különösen négy­szögletes, közvetlenül fűtött serpenyők szá­mára való önműködő berendezés, sóknak és hasonlóknak kikotrására, a fenékhez odaégö anyagok, mint pl. gipsz egyidejű eltávolí­tása mellett. A gőzcsőserpenyők részére ed­dig ismert kótróberendezéseknél, mely ser­penyőknél a gipsz a gőzcsövekhöz ser­penyőké gyanánt odaég, míg a só a fűtet­len feneken lazán lerakódik, — kézikotrók mozgattatnak, melyek a lecsapódó sót a serpenyő hátsó végéről akadálytalanul fo­kozatosan előretolják. Ez olymódon történik, hogy a sót menesztő lapok egy keretben szabadon forgathatóan vannak'fölfüggesztve és az előremozgásnál a sóié ellenállása ál­tal egy ütközőhöz szoríttatnak és így a sót magukkal visszik. A keret visszamozgásá­nál, — mely keret egy szilárd rúd által egy dugattyú segélyével mozgatott kereszt­fejjel van összekötve — a sót menesztő lapok a sóié nyomása által fölemeltetnek és a lecsapott só fölött tovacsúsznak. Minthogy esek a kézikotrók a serpenyőfeneket nem érintik, ennélfogva ez a kotrási mód csak addig használható, míg a serpenyőfenék nincsen serpenyőkővel bevonva és sík ma­rad. Ellenben négyszögletes, közvetlenül fűtött serpenyők részére ez a kotróberendezós teljesen alkalmatlan, mert e serpenyők fe­neke az egyenlőtlen hőmérséklet folytán csakkamar egyenlőtlenné lesz ós a sólének gypsztartalmához képest jelentékeny vas­tagságú serpenyőkővel vonatik be. Jelen találmány értelmében már most a serpenyőfeneket folytonosan mozgatott, vá­gófölületekkel ellátott, közvetlenül fölfekvő kaparok súrolják, melyek a sepenyőfenék egyenetlenségeihez hozzásimulhatnak. A mellékelt rajzon egy ily önműködő kotró­berendezésnek példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a kotróberendezésnek részben metszet oldalnézete és a 2. ábra részleges fölíjlnézete. A berendezés a dúcolt (1) keretből áll, mely a (2) keresztfejjel van összekötve és az utóbbi által ide- és odamozgattatik. E célra az (1) keret hátsó vége egy kisebb (3) keretdarabbal bír, mely (4) támaszok és az (5) középsin által az állványzattal van összekötve. A (2) kereszfej egy ide- és oda mozgó dugattyú (6) rúdjával van összekötve, mely a sóié fölszine fölött fekszik. A föl­tüntetett kiviteli példánál a dugattyúrúd a (7) tartókon megerősített (8) szelencében van vezetve és a tulajdonképeni (2) kereszt­fej a (9) kocsin ül, mely (10) kerekek se-

Next

/
Thumbnails
Contents