53579. lajstromszámú szabadalom • Mentő- és szerelőállvány

Megjelent. 1911. évi október hó 14-én. MAGY. ffAjs KIR. SZABADALMI ffjjg f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53579. szám. VIII/j. OSZTÁLY. Mentő- és szerelőállvány. HINKEL JÁNOS SZÍNHÁZI ZSINÓRMESTER RÁKOSPALOTA­UJFALUN ÉS LINHART VILMOS FESTŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 január hó 25-ike. Jelen találmány könnyen összecsukható | és szétnyitható állványra vonatkozik, me­lyet tűzveszély esetén épületekből való mentésre, házak külső falán eszközlendő javításoknál vagy a magasban elvégzendő •egyéb munkáknál lehet használni és lénye­gében egy ú. n. nürnbergi ollópárból áll, mely úgy van ágyazva egy állványzatban, hogy az ollók alsó csuklójához kötött kö­tél, csigasor és kötéldob segélyével azok könnyen kinyithatok s ezáltal az olló fölső végével csuklós rudak segélyével összekö­tött keret padlózata a ráhelyezett sze­méllyel vagy tárgyakkal könnyen fölemel­hető. A találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja a mellékelt rajzon perspek­tívában van föltüntetve. Az (a) alapzaton egymástól megfelelő távolságban (b) állványzat van megerősítve és (c) támasztórudakkal megtámasztva. Két­két (b) állványgerenda közé a gerendák fölső végéhez közel egy-egy lécekből össze­tett (d) nürnbergi olló van első kereszte­ződő csuklójánál fogva ágyazva. A (d) nürnbergi olló alsó két szárára csuklósan ágyazott (e) rudak vannak megerősítve, melyeknek másik végei egymással vannak szintén csuklósan összekötve. E legalsó csukló forgáspontjához egy (f) csigasor van kötve s a (b) állványok alsó részén egy másik csigasor van beágyazva. A csigar soron egy (g) kötél van átvezetve, mely­nek egyik vége a fölső csigasor tokján vagy tengelyén van megerősítve, másik vége pedig a (h) kötéldobra van megerő­sítve. A (h) kötéldobokat hajtjó fogaska­rekek közös tengelyre vannak! fölékelve, hogy mindkét ollóhoz tartozó kötél egyenlő hosszban legyen a dobokra egyidejűleg fölgöngyölhető. A nürnbergi ollók fölső végére csuklós (i) rudak segélyével (j) ke­ret van megerősítve, melyre padlózatot s szükség esetén védőkorlátot alkalmazha­tunk. A (d) ollók kihajlás ellen egymásr nak megfelelő pontjaiknál fogva (k) ru­dak segélyével vannak merevítve. A kötéldob megfelelő áttételek révén (1) kéziforgattyú segélyével forgatható s a fölgöngyölődő (g) kötél a fölső csigasort s vele az ollók alsó száraira erősített ,(e) csuklós rudak csuklópontját lefelé húzza, miáltal az ollók kinyúlnak s a (j) keret fölemelkedik. A (h) kötéldob visszaforgá­sát az ismeretes kilinccsel gátolhatjuk meg.

Next

/
Thumbnails
Contents