53533. lajstromszámú szabadalom • Fejőgép

Megjelent li>ll. évi október üó lO-én. MAGY. gfas KIK. SZABADALMI JgiSl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53588. szám. X/f. OSZTÁLY. Fejőgép. LOQVIST AUGUST HJALMAR GAZDÁSZ ESKILSTUNÁBAN. A bejelentés napja 1910 október hó 19-ike. Jelen találmány oly fejőgépre vonatko- | zik, melynek fejőelemeit a hajtóberendezés­sel összekötött rudak vagy hasonlók tart­ják. Az eddig ismert ily fejőgépeknél a nem mozgatott fejőelemeket tartó rúd vagy hasonló, a mozgatott fejőelemeket tartó rudak alá volt helyezve. Más szavakkal, a nem mozgatott fejőelemek alsó végeiken tartórúdjaikkal voltak összekötve. Kitűnt azonban, hogy ez annyiban hátrányos, amennyiben a nem mozgatott elemek fölső végei a tőgybimbók összeszorításánál en­gednek, illetve alsó élük körül visszalengnek. A találmány főcélja ezen hátrány meg­szüntetése és oly fejőgép szerkesztése, mely megbízhatóan működik. A találmány lénye­gében abban áll, hogy a fejés közben nem mozgatott fejőelemeket (a szilárd nyomó­lemezeket) tartó rúd vagy hasonló az em­lített elemek megerősítését képező résszel a hajtórudak vagy hasonlók közé van helyezve, melyek a mozgatott fejőelemeket | tartják. A nem mozgatott fejőelemek tehát közepüknél vagy hozzá közel alá vannak támasztva, miáltal jobban kiegyensúlyozha­tok és nyomásnak nem oly könnyen enged­nek. A nem mozgó nyomólemezeket tartó rúd emellett előnyösen hosszirányában be­állítható úgy, hogy a lemezeket a tőgy­bimbókra gyakorolt nyomáB szabályozása céljából be lehet állítani. A találmány to­vábbá ezen beállítás véghezvitelére való berendezésre vonatkozik, hogy a beállítást nem csak könnyen és gyorsan, hanem na­gyon pontosan is lehessen végezni. Ezen célból az a rész, melynek segélyével az illető hajtórúd beállítható, a rúdhoz képest szög alatt hajlítható úgy, hogy az elmoz­gatást a gép oldala felől lehessen eszkö­zölni. A találmány végül a berendezésnek a tehénre való fölfüggesztésére szolgáló bereneezést is magában foglalja, a felfüg­gesztés oly módon történik, hogy a gép a tőgyhöz képest pontosan és egyidejűleg szilárdan legyen beállítható, ami alapfölté­tel arra, hogy a gép kifogástalanul mű­ködjék. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja látható; az 1. ábra a találmánynak megfelelő fejőgép oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra az 1. ábra A—B vonala szerint való vízszintes metszete, a 4. ábra a gép egy részét hátulról nézve mutatja, az 5—7. ábrák egy részletet nagyobb lépték­ben tüntetnek föl, a 8. ábrán a fölfüggesztő berendezés alkal­mazás közben látható, a

Next

/
Thumbnails
Contents