53508. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hordóknak tömítetlenség szempontjából való megvizsgálására

Megjelent 1911. évi október hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53508. szám. XX/f. OSZTÁLY. Berendezés hordóknak tömítetlenség szempontjából való megvizsgálására. JAEN1SCH HEINRICH SÖRFÓZDETULAJDONOS KAISERLAUTERNBEN. A bejelentés napja 1910 október hó 18-ika. Jelen találmány hordóknak tömítetbnáóg szempontjából való megvizsgálására szol­gáló berendezésre vonatkozik, melynél a hordó ismeretes módon vízbe mártatik és nyomó levegővel töltetik meg, mikor is a vízből fölszálló légbuborékok által a tömí­tetlenségek fölismerhetők. Jelen találmány oly berendezést létesít, melynek segélyével ezen folyamatok mechar nikai úton megvalósíthatók, mimellett egy­másra való következésük és megkezdésük a szolgálatot teljesítő egyén által tetszés szerint állapítható meg. A találmány to­vábbá azon előnnyel bír, hogy az alámerí­tett hordó a vizsgálat közben könnyen for­gatható, miáltal a tömítetlenségek helye pontosan megállapítható. A találmány szerint víztartály fölött nyomóléggel vagy más hajtószerrel táp­lált munkahenger van elrendezve, melyben a szabad végén fogfó kampókkal ellátott du­gattyúrúd függélyes irányban elmozgat­ható. Ezen rúd elmozgatása könnyen beál­lítható állító szerkezet segélyével olyképen történik, hogy a víz fölszinén úszó hordót a fogó kamplók megfogják és az (a) du­gattyúrúd lenyomatása által tetszőleges mélységre alámeríthető. A fogó kampók végeiken golyós csapágyakban ágyazott golyókkal vannak ellátva, melyek alatt a hordó a vizsgálat közben elforgatható. A víztartály mindegyik oldalán továbbá ki­vető emelők vannak elrendezve, melyek se­gélyével a hordjó különböző irányokba ki­vethető, ill. kiemelhető és ezen kivető eme­lők külön szervek segélyével a kivetés után önműködőlég oly helyzetben tartatnak meg, hogy azok a hordónak a vízbe való alá­merítése előtti fölvételére szolgálhatnak. A mellékelt rajz a találmányi gondolat­nak foganatosítási példája, és pedig az 1. ábra az egész berendezés hosszmet­szete, a 2. ábra annak harántmetszete. Az (1) víztartály fölött a (2) állványon célszerűen nyomóléggel működtetett (3) henger van elrendezve. Ezen hengerben a (7) fogó kampókkkal ellátott (4) dugattyú­rúd tolható el. A nyomiólégnek a hengerbe való bevezetése az (5) és (6) vezetékek út­ján történik, melyek a (13) háromfuratú csap útján váltakozva, a (14) nyomólég­fővezetékkel Vagy pedig a külső levegővel hozhatók összeköttetésbe. A fogó kam­pók szabad végén (8) csapágytömbök van­nak alkalmazva, melyekben a (9) golyíók a

Next

/
Thumbnails
Contents