53474. lajstromszámú szabadalom • Készítmény és készülék fertőtlenítő- és féregirtó gázok és gőzök fejlesztésére

Megjelent 1911. évi szeptember hó 5íí)-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 58474. szám. Ifi. OSZTÁLY­Készítmény és készülék fertőtlenítő és féregirtó gázok és gőzök fejlesztésére. DETSINYI FRIGYES GYÁROS BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 49786. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1910 junius hó 11-ike. A 49786. számú szabadalommal védett ké­szítmény készítésénél kitűnt, hogy a para­formaldehidnek kénnel, illetve kénnel és lazító anyagokkal való összeömlesztése lé­nyeges hátrányokkal jár, amennyiben ez a paraformaldehid illékonysága következté­ben csak teljesen zárt és így költséges be­rendezésekben foganatosítható. Ennek következtében célszerűnek mutat­kozott a paraformaldehid összeömleszté­sének elkerülése a többi anyagokkal és ehelyett azt kénporral vagy kén és; szén­porral egyszerűen összekeverjük. Ezen ke­veréket már most akképen kell elhelyezni alkalmas zárt tartányban, hogy abból a paraformaldehid el ne párologhasson, de azért könnyen kezelhető, illetve meggyújt­ható és elégethető legyen. Ezt a célt a mellékelt rajzon föltünte­tett készülék alkalmazásával érjük el. Az 1. ábra a készülék egyik foganatosítási alakjának függélyes metszetét, a 2. ábra annak fölülnézetét mutatja. A készülék az (1) dobozból áll, mely cél­szerűen bádogból készül és hengerpalástja (2) nyúlványokkal van ellátva, amelyek le­hajlíthatok. A doboz (3) födele kénből vagy kén és szénpor keverékéből van öntve, tehát égésnél szintén féregirtó és fertőtlenítő gázokat fejleszt és pontosan a dobozba illik úgy, hogy a doboz befelé domborodó (4) körülfutó bordájára fekszik és ily mó­don lehetőleg tömör zárást biztosít. A (3) födél egy vagy több (5) lyukkal van ellátva, amelyekbe a (6) kanócokat helyezzük úgy, hogy azok részben a doboz belsejébe, rész­ben pedig kifelé nyúlnak. A kénpor vagy kén- és szénpor és paraformaldehid keveré­két a dobozba helyezzük és azután a do­bozt a (3) födéllel lefödjük és a (2) nyúl­ványokat lehajtva, a dobozt teljesen el­zárjuk. Használat alkalmával a keveréket a (6) belek segítségével meggyújtjuk, mire a kénessav és formaldehidfejlődés megindul. Természetes, hogy a készülék alakja és előállítására használt anyag a födél bizto­sításának módja stb. sokféleképen változi­tathatók, anélkül, hogy a találmány lénye­gétől eltérnénk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 49786. számú szabadalomban védett készítmény foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy alkatrészei össze­ömlesztés helyett össze vannak keverve. 2. Készülék az 1. igényben védett készít­mény alkalmazására, jellemezve a ke-

Next

/
Thumbnails
Contents