53436. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tekercspapírnak textilrotokból álló fátyollal két oldalt való burkolására

Megjel ent 1911. évi szeptember hó 185 -én . MAGY. gg* KIR. SZABADALMI gffl f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 58436. szám. XlV/a/l. OSZTÁLY­Berendezés tekercspapirnak textilrostokból álló fátyollal két oldalt való burkolására. CLAV1EZ EMIL, A SÁCHSISCHE KUNSTWEBEREI CLAVIEZ A.-G. CÉG IGAZGATÓJA ADORFBAN. A bejelentés napja 1910 julius hó 2-ika. Jelen találmány tárgya berendezés te­kercspapirnak textilorstokból álló fátyol­lal kétoldalt való burkolására, mely készít­mény sajátságos eljárás szerint készült fo­nál előállításánál nyers anyagul szolgál. Minthogy a textilrostokhói álló fátyol, amennyiben ezt kész tekercspapirra visszük föl, nem tapad ehhez minden továbbiak nél­kül, akként, hogy azután belől© egységes egészet kapjunk, ami a szövéshez föltét­lenül szükséges, hogy azt ismeretes mó­don fonállá lehessen földolgozni, ily ese­tekben megnedvesítés, esetleg ragasztósze­rek alkalmazásával is mesterséges össze­köttetést kell létesíteni. A találmány tárgyát képező berendezés ennek megfelelően a lefutó tekercspapir egyik oldalára való folyadékfölvitelre, a textilrostfátyolnak ezen oldalra való fölvi­telére, azután a másik oldal benedvesíté­sére és végül ezen oldalnak textilrostfá­tycllal való ellátására való szerkezetekkel van fölszerelve. A találmány tárgya a csatolt rajzon egy kiviteli példában sémásan van bemutatva. A berendezés áll először is az (a) készü­lékből, mely a folyadéknak a tekercspa­pir egyik oldalára való föl vitelére szolgál, továbbá a (b) kártolóból, mely a tekercs­papir ezen oldalának fátyolburkolattal való ellátására szolgál, áll azonkívül a (c) ké­szülékből, mely a tekercspapir másik olda­lának benedvesítését végzi és a (d) kar­tolóból, mely a papir ezen oldalát látja el a fátyolburkolattal, végül a tekercspapir vezetésére és megfordítására való vezető­művekből és az (f) föltekercselő készülék­ből. A berendezés használati mpdja a követ­kező : A tetszőleges papírgyártó gépből jövő (g) papírtekercs tetszőleges szélességben az (a) megnedvesítő készülék fölé ágyazta­tik. A megnedvesítő készüléket a (h) teknő és az (i) gumihenger alkotja, mely rész­ben a teknőben lévő folyadékba merül, fölső részével azonban abból kinyiülik, a (g) papírtekercs és az (i) gumihenger úgy! van­nak egymáshoz képest elrendezve, hogy ál­landóan érintkeznek egymással, függetle­nül a papírnak tekercséről való legöngyölí­téséről. Ezt azáltal érjük el, hogy vagy az (i) gumihenger magassági irányban beállít­ható és az ekkor helytállóan ágyazott pa-

Next

/
Thumbnails
Contents